Kedy sú „čisté palivá“ dostatočne čisté?

Tankovať biopalivá? (creativecommons.org)

Pozadie

Smernica o kvalite palív z roku 1998 stanovuje celoeurópske špecifikácie pre benzín, naftu aj kvapalný plyn používaný v osobných a nákladných autách, a iných typoch vozidiel, s cieľom ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. V januári 2007 Komisia navrhla revíziu štandardov, ktorá má:

  • odraziť vývoj v technológií palív a strojov,
  • pomôcť bojovať s klimatickými zmenami a podporiť rozvoj palív s nízkymi emisiami oxidov uhlíka, vrátane biopalív,
  • pomôcť plniť ciele v oblasti kvality ovzdušia, stanovené v Stratégii čistého ovzdušia z roku 2005, okrem iného znížením emisií oxidov síry a PAH (polyaromatické uhľovodíky) z nafty.

Ak by boli dodatky schválené, umožnili by používanie vyššieho obsahu biopalív, ako je etanol, v palivových zmesiach.

Komisia tiež navrhuje, aby bol od roku 2009 povinný monitoring a podávanie správ o „životnom cykle emisií skleníkových plynov“ z dopravy, a aby boli dodávatelia pohonných hmôt povinní zabezpečiť, aby emisie skleníkových plynov vyprodukované ich palivami počas životného cyklu (teda – výroba, doprava, použitie) sa každý rok medzi 2011 – 2020 znižovali o 1%.

Otázky

Podľa exekutívy EÚ má revízia Smernice o kvalite palív zabrániť asi 500 miliónov ton CO2, najmä podporou biopalív. No medzi aktérmi sektora, a rovnako v Európskom parlamente, panujú v niektorých bodoch textu značné nezhody.

Holandská socialistická europoslankyňa Dorette Corbey, ktorá má v Parlamente na starosti pozorovanie návrhu, chce text Komisie doplniť atak, aby obsahoval právne záväzné kritériá výroby biopalív. Podľa nej je to nevyhnutné, aby sa zabránilo zvyšovaniu investícií do environmentálne škodlivých biopalív, ktoré vyvolajú nárast cien potravín, deforestráciu a nedostatok sladkej vody.

No počas diskusie vo Výbore EP pre životné prostredie poslanci zo stredo-pravej EPP-ED označili smernicu za „nesprávne miesto“ pre stanovenie podobných kritérií. Podľa nich by boli v konflikte s podobnými pravidlami, ktoré má obsahovať Smernica o podpore biopalív pripravované Komisiou na december tohto roku.

Kritizovaný bol aj cieľ znížiť emisie zo životného cyklu biopalív o 10% do roku 2020. Objavili sa tiež pochybnosti, či je potrebné pozerať sa na celý životný cyklus, keďže 85% emisií vzniká až pri spaľovaní.

Združenie ropného priemyslu v Európe, Europia, zas trvá na úplnom zrušení 10% cieľa. Argumentuje, že európske rafinérie a producenti ropy už aj tak spadajú pod Systém obchodovania s emisiami EÚ, a to zaručuje, že sa budú snažiť o znižovanie emisií CO2 aj bez ďalšej legislatívy.

Europia tiež tvrdí, že ak by sa hodnotil celý životný cyklus, znevýhodnilo by to moderné rafinérie, využívajúce komplexné technológie konverzie, pretože sú často viac energeticky náročné. Tým by sa vytvoril tlak na posun späť k menej dokonalému a menej efektívnemu spracovaniu ropy.

Pozície

Podľa parlamentnej spravodajkyne k tejto legislatívie, holandskej socialistickej europoslankyne Dorette Corbey, legislatíva musí obsahovať kritériá, ktoré zabezpečia, aby bola biomasa použitá na výrobu biopalív „aspoň čiastočne vystopovateľná“. Tak sa bude dať zabezpečiť, aby nebola pestovaná blízko chránených prírodných oblastí a aby jej pestovanie neviedlo k deforestrácii a nedostatku vody.

María del Pilar Ayuso (EPP-ED) ale tvrdí: „Nie sme za ani proti (kritériu udržateľnosti), no toto nie je správne miesto. Mali by sme sa držať témy návrhu.“

Európska asociácia ropného priemyslu Europia zdôraznila nekonzistentnosť medzi podporou kvalitnejších palív a biopalív, čo vyžaduje energeticky intenzívnejší proces rafinácie, a zavedením princípu hodnotenia počas celého životného cyklu.

Tvrdí, že cieľ 1% znižovania emisií zo životného cyklu, je „predčasný“ a žiada jeho doklad dovtedy, pokiaľ bude nájdená dostatočne dobrá metodológia kalkulácie takýchto emisií, ktorá „vyrieši potenciálne prekrývanie sa s ETS a zhodnotí udržateľnosť cieľa znižovania v súvislosti s budúcou Smernicou o obnoviteľných zdrojoch, ako aj podnikateľskými, ekonomickými a sociálnymi dopadmi.“

Environmentálna organizácia zaoberajúca sa oblasťou dopravy T&E žiada europoslancov aby podporili plán ako „vynikajúce opatrenie proti klimatickým zmenám“.

Ďalšie kroky

  • 30. október 2007: očakávaná diskusia o Smernici o kvalite palív v Rade
  • 22. november 2007: Výbor EP pre životné prostredie má prijať správu k návrhu
  • December 2007: Komisia má predložiť Smernicu o biopalivách
  • 15. január 2008: Pravdepodobné prijatie správy o Smernici o kvalite palív na plenárnom zasadnutí parlamentu