Klimatické zmeny – pomôžu nové technológie?

Krátka správa

Štúdia publikovaná 15. novembra v odbornom časopise „Environmentálna veda a technológie“, porovnáva výsledky 26 modelov chemického výskumu atmosféry, ktoré pokrývajú celý svet.

V protiklade k postupom, ktoré presadzuje EÚ, vrátane široko medializovaného systému obchodovania s emisiami CO2, štúdia poukazuje na to, že súčasné svetové protokoly a dohody, ani národná legislatíva zameraná na znižovanie znečisťovania ovzdušia, nedokážu dostatočne redukovať globálne otepľovanie.

Podľa vedcov je to preto, lebo súčasné politiky neriešia problémy, ktoré spôsobujú plyny ako napr. ozón. Podľa Komisie modely ukázali, že aj keď sa existujúca legislatíva bude dôsledne uplatňovať, množstvá emisií stále porastú.

Vedci si myslia, že lepšie využitie technológií by mohlo minimalizovať negatívne dopady ozóny, ktorý prispieva k otepľovaniu atmosféry.

EÚ, severoamerické krajiny a aj Japonsko majú zákony obmedzujúce koncentráciu ozónu v atmosfére. Niektoré krajiny v Ázii a v Latinskej Amerike pripravujú zavedenie podobných zákonov v blízkej budúcnosti. Existuje aj medzinárodný Dohovor OSN o dlhodobom cezhraničnom znečisťovaní ovzdušia, ktorý konkretizuje špecifické opatrenia na znižovanie emisií vrátane ozónu.

Štúdia prichádza práve v čase, keď sa lídri z celého sveta stretávajú v Nairobi, v Keni, na medzinárodnej konferencii o globálnom otepľovaní. Očakáva sa, že budú diskutovať o možných spôsoboch boja s globálnymi zmenami po tom, ako v roku 2012 vyprší platnosť Kjótskeho protokolu.