Ako „zlepšiť a zjednodušiť“ obchodovanie s emisiami

EÚ má problém splniť záväzky Kjótskeho protokolu

Pozadie:

Systém obchodovania s emisiami v EÚ (ETS) začal platiť 1. januára 2005. Spoločnostiam produkujúcim energiu umožňuje kupovať a predávať uhlíkové kredity (povolenia) na trhu, s cieľom celkového zníženia emisií oxidu uhličitého v atmosfére. Tento spôsob je považovaný za finančne efektívnejší, ako iné prostriedky v boji proti globálnemu otepľovaniu.

ETS bol úspechom. Prostredníctvom systému sa predalo viac ako 320 miliónov povolení, v hodnote viac ako 6.5 miliárd eur. No ukázali sa aj nedostatky v podobe nestálych cien spôsobených nadmernou alokáciou povolení pre členské štáty.

Otázky:

Komisia predložila 13 novembra 2006správu, načrtávajúcu jej prvé hodnotenie ETS a plán budúcej revízie systému. V oznámení Komisia pripustila, že by bolo potrebné zjednodušenie a väčšia predvídateľnosť, ktoré zlepšia trhovú likviditu systému

Špeciálna pracovná skupina v rámci Európskeho programu pre klimatické zmeny (ECCP II) pripraví odporúčania na revíziu ETS v úzkej spolupráci s investormi (priemysel, nevládne organizácie a think-tanky). Táto pracovná skupina pre obchodovanie s emisiami podá správu o odporúčaniach do 30 júna 2007. Následne Komisia predloží nové legislatívne návrhy. Ak budú prijaté, nové pravidlá ETS nemôžu nadobudnúť platnosť skôr ako od roku 2013.

Pracovná skupina sa zameria na nasledujúce problémy:

  • Rozšírenie rozsahu systému, prostredníctvom možného včlenenia nových skleníkových plynov (napr. oxidy dusíka z produkcie amoniaku, alebo metánu z uhoľných baní.) and nových sektorov. Jedným z nich, pri ktorom už je skúmaná možnosť začlenenia do ETC, je letecký sektor. Zahrnuté by tiež mohli byť ďalšie hospodárske sektory menšieho rozsahu;
  • Ďalšia harmonizácia, aby sa zabránilo príliš voľnej alokácii, tak ako to je v súčasnosti. Komisia preskúma, či existuje potrebný jednotný celoeurópsky rámec po roku 2012;
  • Zlepšenie monitoringu a usmernení pre spracovávanie správ, ktoré môže viesť k presnejšiemu plneniu záväzkov a celkovému posilňovaniu systému;
  • Prepojenie ETS s inými existujúcimi obchodnými systémami v tretích krajinách, alebo s Kjótskym flexibilným mechanizmom, ktorý umožní zahrnúť rozvojové krajiny do boja proti klimatickým zmenám.

Pozície:

Vláda Veľkej Británie začala 8. novembra konzultácie o redukcii uhlíkových emisií vo veľkých, energeticky nenáročných organizáciách ako sú supermarkety, univerzity, banky, veľké nemocnice, veľké miestne úrady a ministerstvá. Britská vláda zvažuje možnosť povinného obchodného systému s emisiami („Energetický výkonný záväzok“) aj pre tieto sektory.