Komisia načrtla ďalšie kroky na prehĺbenie hospodárskej integrácie

Foto: www.mmisso.com

Lídri členských štátov na decembrovom summite vyzvali k pokračovaniu práce na ďalšom prehlbovaní integrácie, čo má posilniť dôveru v spoločnnú menu a pomôcť prekonať krízu. Inštitúcie pri tom vychádzajú z plánu na dosiahnutie skutočnej hospodárskej a menovej únie.

Európska komisia včera (20. marca) predstavila už skôr načrtnuté opatrenia na posilnenie integrácie. Prvé vychádza z konceptu stanoveného vo fiškálnej zmluve o vzájomnej koordinácii plánov významných hospodárskych reforiem. Skôr ako ich členské štáty na národnej úrovni vykonajú, prerokujú ich s ostatnými. Cieľom je vziať do úvahy pozitívne a negatívne dôsledky reforiem na zvyšok členských štátov už v skorom štádiu rozhodovania.

Osobitná pozornosť sa bude venovať reformám týkajúcim sa konkurencieschopnosti, zamestnanosti, penzijných systémov či finančných trhov. Komisia a Rada EÚ budú mať možnosť navrnúť zmeny plánov. Finálne rozhodnutie a podoba reformy však ostáva plnou zodpovednosťou dotknutého štátu. Proces koordinácie národných reforiem bude prebiehať v rámci jednotlivých krokov európskeho semestra.

Ďalším navrhnutým opatrením je nástroj pre konkurencieschopnosť a konvergenciu pre eurozónu. Konkrétne ide o dohody zmluvného charakteru o realizovaní štrukturálnych reforiem a mechanizmy finančnej solidarity na podporu štátov, ktoré takéto zmluvy s Komisiou uzavrú.

Nástroj sa má vzťahovať napríklad na reformy týkajúce sa podpory konkurencieschopnosti, zlepšenie fungovania pracovných trhov, či podporu modernizácie systémov odborného vzdelávania.  

Hoci sa týka štátov eurozóny, ani ostatné nie sú zo schémy vylúčené. Osobitne ho budú môcť využiť tie, ktoré sa pripravujú na prijatie eura. Aplikovanie nástroja bude buď dobrovoľné a teda členský štát môže požiadať o jeho uplatnenie, alebo by sa mohol tiež spúšťať v prípade, že krajina vstúpi do procesu riešenia makroekonomických nerovnováh.

Pokiaľ ide o mechanizmus finančnej podpory štátov, ktoré tieto zmluvy uzavrú, Komisia navrhuje, aby bol súčasťou rozpočtu EÚ. Financovať by ho mohli buď príspevky členských štátov, alebo by pre tento inštrument mohli vzniknúť špecifické zdroje.

Lídri sa predstavenými krokmi budú zaoberať počas rokovania v júni.