Komisia nevylučuje reguláciu platieb

 

Pozadie:

Dokument, zverejnený 15. februára 2006, vysvetľuje víziu Komisie ako by mal fungovať jednotná európska oblasť platieb a stanovila zoznam otázok, ako možno tieto ciele čo najlepšie dosiahnuť.

Otázky:

Samoregulácia alebo legislatíva?

V úvode dokumentu Komisia vyhlasuje, že sa pokúša „podporiť a zvýšiť sebaregulačné aktivity sektoru“. Ak však sektor samotný neprijme nevyhnutné kroky alebo ak sa bude zdráhať, Komisia jasne vyhlásila, že nebude váhať s legislatívnymi návrhmi. „Hoci existuje preferencia pre trhové riešenia, regulačná aktivita nie je vylúčená vtedy, keď bude existovať riziko, že zlyhanie trhu by ohrozilo prínosy projektu pre celú ekonomiku,“ pokračuje dokument.

Ďalej „Komisia verí, že SEPA by mala ostať primárne trhom vedeným procesom. Komisia … si však vyhradzuje právo na použitie regulačných aktivít a vynucovanie konkurenčného práva, ak sú tieto zisky alebo efektívna konkurencia ohrozené“.

Plná integrácia

Komisia sa tiež jasne vyjadrila, že jej cieľom je plne integrovaný systém platieb, ktorý zahŕňa národné a nadnárodné transakcie. Dokument tvrdí, že „mini SEPA, ktorá rieši len otázku cezhraničných platieb v Európe, nie je akceptovateľná. To len dodá dodatočný platobný systém k 25 národným systémom a tým zvýši náklady a nevytvorí veľké prínosy“.

Správa ECB

Niekoľko dní po zverejnení dokumentu Komisie zverejnila Európska centrálna banka svoju štvrtú správu o pokroku pri realizácii jednotnej európskej oblasti platieb. Správa vyzýva bankový sektor, aby sa držal harmonogramu, stanovenému Európskou platobnou radou, ktorá predvída nové schémy prevodu úverov a priameho debetu na rok 2008 s tým, že väčšina transakcií tak bude realizovaná do roku 2010. Správa ECB však uznáva, že tieto termíny sú tesné a možno budú musieť byť rozšírené.

Pozície:

Dokument Komisie zreteľne označuje implementáciu SEPA za „politicky dôležitú“ a nebude prenechaná na bankovom a finančnom sektore v prípade nedostatočného pokroku. Komisia však uznáva, že sektor „vložil značné úsilie a zdroje do toho, aby zabezpečil, že SEPA bude realizovaná prostredníctvom sebaregulačných, trhom vedených aktivít“.

Dokument Komisie sa však stretol s istým nepriateľstvom zo strany bankového sektora. European Savings Bank Group nesúhlasí s tým, čo označuje za nedostatok podpory zo strany Komisie pri úsilí bankového sektoru, čo by mohlo „ohroziť včasnú realizáciu celoeurópskych platobných nástrojov“. Ďalej poznamenáva, že je „nevyhnutné, aby Komisia zosúladila svoju víziu SEPA s rizikom, ktoré je spojené s týmto projektom v danom sektore“.

Ďalšie kroky:

  • Posledný termín pre zaslanie dokumentov v rámci konzultácie je 21. marec 2006.
  • Komisia spustí v priebehu roku 2006 externú štúdiu o nákladoch a prínosoch SEPA.
  • Komuniké Komisie s regulačnými návrhmi, ak príde, stane sa tak v priebehu roka 2006.
  • Nový právny rámec pre platby by mal byť schválený do konca roku 2006 (pozri Linky EurActivu).