Komisia prehodnocuje dopravnú politiku

doprava

 

Pozadie

V roku 2001 Komisia prijala Bielu knihu o dopravnej politike, aby tak čelila výzvam z rýchleho rastu nákladnej a osobnej dopravy. Šlo pritom o nasledujúce hlavné výzvy:

 • znečisťovanie ciest

 • tlaky na životné prostredie

 • bezpečnosť a kvalita problémov života

Tieto ciele sú stále relevantnými, ale za posledných 5 rokov sa zmenil kontext, definujúci európsku dopravnú politiku:

 • rozšírenie: kým EÚ-15 trpela preplnenými cestami a znečistením, pre EÚ-10 ostáva skutočným problémom prístupnosť

 • globalizácia sa zrýchľuje a predstavuje čoraz väčšiu výzvu pre konkurencieschopnosť a rast v Európe

 • ceny ropy dramaticky vzrástli

 • Kjótsky protokol sa stal účinným a vytvoril tak záväzky, týkajúce sa zníženia emisií

 • existuje skúsenosť smrtiacich teroristických útokov na dopravné siete

Aby sa EÚ adaptovala na tieto zmeny, zrealizovala Komisia prehodnotenie pôvodnej Bielej knihy, a to po tom, čo konzultovala s množstvom zainteresovaných strán, vytvorila množstvo nových nástrojov na dosiahnutie svojho cieľa – udržateľnej dopravy.

22. júna Komisia zverejnila oznámenie s názvom „Udržať Európu v pohybe – udržateľná mobilita pre náš kontinent“, ktorý je strednodobým prehodnotením Bielej knihy Komisie z roku 2001.

Otázky

 • Oddelenie rastu dopravy od jej negatívnych následkov: Kým Biela kniha z roku 2001 uvádza „prelomenie spojenia medzi ekonomickým rastom a rastom dopravy“ ako svoj hlavný cieľ, v revidovanej knihe nie je žiadna zmienka o znížení dopytu po doprave a namiesto toho sa zdôrazňuje potreba odpojiť mobilitu od jej negatívnych dôsledkov.

 • Zmena „spôsobu dopravy“: Prioritou knihy v roku 2001 bolo presunúť rovnováhu medzi spôsobmi dopravy do roku 2010 znížením dopytu po cestnej doprave prostredníctvom cenových mechanizmov a revitalizovať alternatívne spôsoby dopravy ako železnice, a námorné a riečne vodné cesty. Hoci Komisia tvrdí, že to ostáva naďalej prioritou, zameranie revidovanej knihy je, zdá sa, na presun ku „ko-modalite“ – optimizovanému využívaniu všetkých druhov dopravy. To môže byť dosiahnuté uľahčením prechodu z jedného spôsobu dopravy na ďalší prostredníctvom harmonizácie štandardov medzi cestami, železnicami, riekami a morami a integráciou rôznych spôsobov dopravy do efektívnych logistických reťazí. Práve logistika bude cieľom akčného plánu Komisie, ktorý by mal byť prijatý v roku 2007.

 • Efektivita energie: Doprava je zodpovedná za 71% spotreby ropy a 26% emisií oxidu uhličitého. Aby došlo k zníženie závislosti EÚ na rope a aby sa stala doprava udržateľnou, Komisia príde so strategickým plánom pre technológie používania energie v doprave (v roku 2007) a v roku 2009 spustí program pre „vozidlá so zeleným pohonom“.

 • Inteligentné dopravné systémy: využívanie nových technológií vo všetkých spôsoboch dopravy zníži náklady, podporí efektívnejšie využívanie energie a zlepší bezpečnosť tým, že poskytne občanom nové služby ako manažment dopravných tokov v reálnom čase a možnosti sledovania.

 • Mestská doprava: mobilita v mestských oblastiach je každodenným problémom občanov Európy. Aby došlo k podpore miestnych úradov v boji proti zápcham, znečisťovaniu a nehodám, zverejní Komisia v roku 2007 Zelenú knihu o mestskej doprave.

 • Inteligentný výber poplatkov: Do 10. júna 2008 zverejní Komisia model na vyberanie poplatkov za infraštruktúru, založený na posúdení všetkých vonkajších dopadov a sprevádzaný posúdením dopadu internalizácie externých dopadov na všetky spôsoby dopravy.

Pozície

Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU) privítala krok Komisie smerom preč od politiky vynúteného presunu k inej forme dopravy a jej uznanie dôležitej ekonomickej úlohy cestnej dopravy. IRU však kritizuje nedostatočné investície do novej cestnej infraštruktúry v rámci programu TENs (transeurópskych sietí). Kritizuje tiež myšlienku „inteligentného spoplatnenia“ za to, že zvýši náklady dopravných podnikov a spotrebiteľov a vyzýva k tomu, aby sa väčšia pozornosť zamerala na najčistejší, najbezpečnejší a najbežnejší spôsob dopravy – autobusy.

Združenie európskych manažérov železničnej infraštruktúry (EIM) varuje pred krokom preč od zmeny spôsobu dopravy ku ko-modalite, pretože to znemožní posun k environmentálne priaznivejším formám dopravy, akou je napr. železničná. Namiesto toho vyzýva Komisiu, aby posunula vpred agendu inteligentného spoplatňovania. EIM tiež podporuje zámer Komisie vynútiť platnú európsku legislatívu, týkajúcu sa liberalizácie železničnej dopravy prostredníctvom právnych procedúr, pretože to povedie k silným prínosom pre spotrebiteľov.

Európska federácia pre dopravu a životné prostredie (T&E) sa vyjadrila, že revidovaná európska dopravná politika nie je udržateľná, zlyháva pri stanovení jasných cieľov na zníženie polutantov a emisií hluku a úplne ignoruje zdravotné a environmentálne ciele, ktoré boli zverejnené pred šiestimi dňami v „Stratégii trvalo udržateľného rozvoja“ EÚ (pozri EurActiv, 19. jún 2006).

Ďalšie kroky

 • zverejnenie Zelenej knihy o mestskej doprave (2007)

 • prvý európsky deň bezpečnosti na cestách (2007); podpora bezpečnosti na cestách prostredníctvom dizajnu vozidiel a technológie, infraštruktúry a vodičského správania

 • vývoj logistickej stratégie pre nákladné vozidlá a spustenie širokej diskusie o možnej príprave akčného plánu EÚ na rok 2007

 • inteligentné spoplatnenie (základ metodológie do roku 2008)

 • program na uvedenie inteligentných systémov cestnej dopravy na trh (2008)

 • energia a doprava: strategický plán technológií pre energiu v roku 2007 a pre zelený pohon v roku 2009