Komisia prijala ročný prieskum rastu

Ročný prieskum rastu je základom európskeho semestra, v rámci ktorého krajiny koordinujú svoju hospodársku politiku, tak aby ich rozpočtové a hospodárske plány boli v súlade s Paktom stability a rastu a stratégiou Európa 2020.

Päť načrtnutých priorít je podobných ako minulý rok – presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast; obnovenie bežnej úrovne poskytovania pôžičiek pre hospodárstvo; podpora rastu a konkurencieschopnosti v súčasnosti a budúcnosti; riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy; modernizácia verejnej správy.

Komisia to zdôvodňuje tým, že hoci politiky EÚ začínajú prinášať výsledky v podobe zmierňovania nedostatkov, uvoľnenia napätia na finančných trhoch a v niektorých členských štátoch sa prejavujú náznaky zlepšovania konkurencieschopnosti, treba pokračovať v reformách v snahe o vytvorenie udržateľného  rastu a pracovných miest.

Práve situácia na trhu práce si vyžaduje okamžitú reakciu. V uplynulom roku sa počet nezamestnaných zvýšil o dva milióny a celkovo je bez práce 25 miliónov ľudí. Osobitne kritická je situácia mladých. V niektorých krajinách nezamestnanosť tejto skupiny dosahuje 50 %.

Členské štáty by podľa Komisie mali preto podporiť verejné služby zamestnanosti a zvýšiť aktívne opatrenia týkajúce sa trhu práce vrátane pomoci pri hľadaní práce, učňovskej prípravy, podpory podnikateľov a kvalitných stáží. Mladým by mali zaručiť ďalšie vzdelávanie alebo stáž do štyroch mesiacov od ukončenia formálneho vzdelávania alebo straty zamestnania. Komisia zároveň dáva dôraz na ochranu najzraniteľnejších skupín.

„Je nadmieru dôležité, aby sme sa pridržiavali našej stratégie fiškálnej konsolidácie, hospodárskych reforiem a cielených investícií. Je to jediný spôsob, ako obnoviť dôveru a vytvoriť trvalý rast. Som si vedomý, že tieto reformy sú náročné, bolestivé a môžu zanechať následky v sociálnej sfére, a práve preto sa Komisia snaží o to, aby tento ozdravný proces so sebou priniesol čo najviac pracovných miest. Ročný prieskum rastu členským štátom poskytuje politické usmernenia a má zabezpečiť, aby bremeno reformy bolo spravodlivo rozdelené a aby tí najzraniteľnejší boli chránení,“ uviedol predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.

V rámci mechanizmu varovania pred makroekonomickými nerovnováhami exekutíva vyzvala k hĺbkovému zhodnoteniu vývoja v 14 členských štátoch. Ide o Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Maďarsko, Malta, Holandsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Pod dokončení hodnotenia budúcu jar Komisia skonštatuje, či existujú nerovnováhy alebo nadmerné nerovnováhy a navrhne vhodné politické odporúčania.