Letecké licencie bude vydávať EÚ

lietadlo v oblakoch

Krátka správa

Podľa návrhu, ktorý prijali poslanci Európskeho parlamentu 12. decembra 2007, EASA (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva) prevezme od národných inštitúcií isté kompetencie. Ide napríklad o reguláciu operácií leteckých dopravcov, udeľovanie licencií pilotom a certifikovanie lietadiel leteckých dopravcov tretích krajín.

EASA bude mať dokonca možnosť požiadať Komisiu o uvalenie „pokútnych a pravidelných penalizačných platieb“ na výrobcov lietadiel a dodávateľov ich vybavenia. Bude môcť ísť o tých dodávateľov, ktorým bude udelený európsky certifikát, ale budú „úmyselne alebo z nedbanlivosti“ porušovať ustanovenia o bezpečnosti.

Miera pokuty bude stanovená relatívne, jej strop budú 4% ročného príjmu alebo obratu certifikovanej spoločnosti. Pravidelné penalizačné platby by nemali presiahnuť výšku 2,5% priemerného denného príjmu alebo obratu firmy.

Európska asociácia leteckého a obranného priemyslu (ASD) sa o novom návrhu vyjadrila, že „by mal zabezpečiť viac kredibility pre EASA a jej kapacity vynútiteľnosti.“

EASA bola priznaná zodpovednosť rozhodovať o spôsobilosti lietadiel pre let a o ich kompatibilite s environmentálnymi štandardmi už v roku 2002, teda v čase jej ustanovenia. Avšak konkrétne štandardy letovej prevádzky boli stanovované na medzivládnom princípe. Rozhodovalo sa o nich napríklad na platforme Spoločného úradu EÚ pre letectvo, Eurocontrol-u alebo ICAO (Medzinárodnej organizácie civilnej leteckej prepravy). Týmito orgánmi vydané štandardy mali však pre členské krajiny len charakter odporúčania.

Dôsledkom doteraz uplatňovaného mechanizmu je, že štandardy leteckej dopravy platné v jednotlivých 27 členských krajinách sa značne líšia. Prijatie nového nariadenia o vydávaní záväzných a harmonizovaných štandardov tieto rozdielnosti zredukuje.

S výsledkom hlasovania v pléne Parlamentu je spokojná aj Komisia: „Tieto nové ustanovenia značne zvýšia úroveň prevencie pred [leteckými] nehodami.“ Zároveň označila systém udeľovania pokút za taký, ktorý posilní rešpektovanie práva a ponúkne možnosť odobrať certifikát. Nový mechanizmus „dá Komisii možnosť prísť s jemnejšou odpoveďou v prípade nie veľmi závažného porušenia pravidiel bezpečnosti.“

Návrh nariadenia musí byť teraz formálne schválený členskými krajinami. Vzhľadom na to, že národní zástupcovia už vyjadrili textu podporu, hlasovanie by malo byť skôr formalitou.

Komisia oznámila, že v polovici roka 2008 pripraví nový návrh o posilnení kompetencií EASA. Tie by sa mali rozšíriť aj na oblasť letiskovej infraštruktúry, manažmentu leteckej dopravy a navigačných služieb.