Lobisti, registrujte sa!

Pozadie

V Bruseli pracujú tisíce ľudí s cieľom ovplyvňovať legislatívu EÚ.  Do 21. marca 2007 však nečelili žiadnym zaväzujúcim pravidlám, čoho dôsledkom je, že dnes neexistuje žiadna relevantná štatistika, koľko záujmových skupín v Bruseli pôsobí, koľko ľudí zamestnávajú a koľko peňazí sa minie na takúto činnosť.

Pri príležitosti predstavenia systému registrácie, ktorý bude uvedený do praxe na jar 2008, komisár pre administratívne záležitosti, audit a boj proti podvodom, Siim Kallas, povedal: „Dufám, že tento náš krok budú lobisti vnímať ako príležitosť preukázať, že ich biznis bol čistý a legitímny, a nebudú to považovať za hrozbu. [..] Všetky takéto skupiny a organizácie sú pozvané verejne sa registrovať a ukázať, koho reprezentujú a aké sú ich ciele. Sú pozvaní preukázať, odkiaľ pochádzajú ich finančné zdroje a kto sú ich hlavní klienti.“

Systém registrácie bude dobrovoľný, no ako podotkol komisár Kallas, len tí lobisti budú považovaní za reprezentantov konkrétnych (významných) klientov, ktorí sa zaregistrujú. Názory lobistov, ktorí sa nezaregistrujú, budú považované len za ich súkromné stanoviská, čoho reálnym dôsledkom by malo byť podkopanie ich autority. Tým, ktorí pri registrácii predložia nepravdivé alebo nekompletné informácie, budú hroziť sankcie.

Očakáva sa, že približne 22 tis. lobistov odhalí informácie o svojich klientoch a finančných nákladoch na svoju činnosť. Detailný plán Komisie predpokladá vytvorenie špeciálnej webovej stránky pre tieto účely, ktorá bude spravovaná dvomi úradníkmi. Ich úlohou bude aktualizovať zoznam všetkých PR agentúr a ich zamestnancov a rovnako zoznam mimovládnych organizácií – záujmových skupín. Na zozname budú rovnako aj klienti týchto subjektov, ich prípadní sponzori a rozpočet potrebný na ich činnosť.

Kallas svoj plán registrácie záujmových skupín po prvý raz predstavil v roku 2005 ako súčasť širšej iniciatívy pre väčšiu transparentnosť. Súčasťou tejto iniciatívy malo byť aj zviditeľnenie poberateľov prostriedkov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Pôvodná Kallasova iniciatíva bola podľa viacerých aktivistov za transparentnosť utlmená predsedom Komisie J. M. Barrosom, komisárom pre jednotný trh Ch. McCreevym a komisárom pre obchod P. Mandelsonom. Ich argumentom bolo tvrdenie, že iniciatíva sa zdá byť príliš radikálna. Kallas 21. marca 2007 tieto špekulácie poprel: „Žiadny útlm nenastal. Samozrejme sme [o pôvodnej iniciatíve] diskutovali, ale koncept zostáva nezmenený.“

Otázky

V súvislosti s výhodami a darmi sa v zatiaľ nevyskytol žiadny obrovský škandál podobný tomu, čo sa udial v USA a je spojený s menom Jack Abramoff – šlo o lobistu, ktorý bol v roku 2005 odhalený, že podvádzal svojich klientov a uplácal amerických úradníkov (úplatky spolu predstavovali až 66 mil. USD). V EÚ sa však vyskytli prípady, kedy činnosť chemickej a energetickej loby nebola zrejme úplne transparentná.

Komisia sa vyjadrila, že doteraz existujúce pravidlá pre činnosť jej úradníkov sú „kryštálovo čisté“ a nútia ich žiadať Komisiu o dovolenie pred prijatím nejakého daru alebo výhody a rovnako súčasná legislatíva vytvára tlak na informovanie o všetkých možných konfliktoch záujmov. Ľudia pracujúci v Komisii sú dokonca zaviazaní dva roky po svojom prípadnom odchode informovať o nových zamestnaniach a povolaniach.

Príkladom môže byť kauza bývalého komisára pre telekomunikácie, Martina Bangemanna, ktorý opustil európsku politickú scénu v roku 1999, aby sa pripojil k top manažmentu španielskej telekomunikačnej spoločnosti Telefónica SA. Na novom poste by poberal ročný plat vo výške 1 mil. USD. Vlády členských krajín EÚ iniciovali proti nemu v dôsledku tohto kroku etické konanie pred súdom.

Komisia len nedávno vydala zoznam špeciálnych poradcov jednotlivých komisárov, po tom, ako skupina aktivistov za transparentnosť vyjadrila námietku, že jeden z poradcov je zároveň aj členom top manažmentu dvoch vplyvných firiem a súčasne radí komisárovi pre energetiku, Andrisovi Piebalgsovi.

Pozície

Komisár pre administratívne záležitosti, audit a boj proti podvodom, Siim Kallas sa pred novinármi vyjadril: „V druhej polovici roka [2008] zverejníme svoje pozorovania a návrhy; a uvidíme, čo treba ešte upraviť a čo môže byť ponechané v pôvodnom stave.“

K otázke darov komisár dodal: „Diskusia o daroch sa stáva niekedy absurdnou. Nie je možné vytvoriť automatický systém, ktorý by automaticky reguloval všetky postupy vo všetkých prípadoch, ktoré sa dajú považovať za prevzatie daru.“

Paul de Clerck (Friends of the Earth Europe) v Bruseli vyhlásil: „Stále sú aktuálne naše obavy, že systém dobrovoľnej registrácie nevyrieši otázku väčšej transparentnosti tých záujmových organizácií, ktoré sa nezaregistrujú. Na to, aby Komisia dokázala naplniť ciele Európskej iniciatívy transparentnosti (ETI), je nutné prijať ráznejšie opatrenia.“

„Zelený“ luxemburský poslanec Európskeho parlamentu, Claude Turmes: „Mierne presvietenie temných lobistických procesov v EÚ je príliš oneskorené, no aj napriek tomu je to cesta k budovaniu väčšej dôvery občanov v inštitúcie EÚ. Žiaľ, príliš jemný prístup navrhnutý komisárom Kallasom zlyháva v presnom určovaní niektorých netransparentných kľúčových oblastí európskeho lobingu. Komisia sa nepokúsila o vysporiadanie sa s problémom privilegovaného prístupu „zoči-voči“ niektorých záujmových skupín k inštitúciám, napríklad prostredníctvom stanovenia smerníc pre politicko-poradné telesá, nazývané tiež „high-level groups.“

Aliancia pre transparentnosť lobingu a etickú reguláciu v EÚ (ALTER-EU) označila aktivitu Komisie za „dôležitý krok správnym smerom.“ V jej správe sa ale tiež uvádza, že vzhľadom na globálny charakter EÚ a doteraz vybudovaný vplyv niektorých záujmových skupín, je registrácia na báze dobrovoľnosti pomerne slabým nástrojom. Dobrovoľná registrácia spôsobí, že občania uzrú prvé výsledky novej iniciatívy až v priebehu niekoľkých rokov, keďže bude trvať dlho, pokiaľ sa záujmové skupiny z vlastnej iniciatívy zaregistrujú.

Nasledujúce kroky

  • Jar 2008: začiatok možnosti záujmových skupín dobrovoľne sa registrovať.
  • Druhá polovica roka 2008: komisár Kallas zhodnotí situáciu a identifikuje oblasti, ktoré treba upraviť.