Maďarsko dostalo termín na nápravu

 


Pozadie:

Komisia začala 11. januára prvé zo série posúdení stabilizačných a konvergenčných programov členských štátov EÚ. Začala Fínskom, Českom, Dánskom, Slovenskom, Švédskom a Maďarskom. Súčasne poskytla svoj názor na verejné financie Veľkej Británie.

Otázky:

Za prijatia predpokladu, že ministri financií EÚ odsúhlasia názor Komisie, bude Maďarsko čoskoro opäť za stolom pripravovať plán na ošetrenie svojich verejných financií na opätovné zaslanie do 1. septembra 2006.

Maďarský konvergenčný program, založený na hodnovernom makroekonomickom scenári, ktorý „sa stavia skôr priaznivým ku koncu obdobia, pokrytého programom“, potvrdzuje rok 2008 ako cieľový pre nápravu nadmerného deficitu zo 6.1% HDP v roku 2005 na 1.9% v roku 2008. Komisia vo svojom tlačovom vyhlásení tvrdí, že „rozpočtová stratégia preto musí byť spodstatnená, aby došlo k zaručeniu jej konzistentnosti s nápravou nadmerného deficitu do roku 2008.

Pokiaľ ide o verejný dlh, ktorý predstavuje dôležitú zložku pozmeneného Paktu stability a rastu, Komisia vraví, že „na úrovni 58.5% HDP v roku 2006 je pomer dlhu blízko referenčnej hodnoty (60%).“ Dodáva ale, že udržateľnosť verejných financií Maďarska sa zdá byť vysoko ohrozená pri daných projektovaných nákladoch starnúcej populácie.

„Som potešený, že väčšina z dnes preskúmaných programov je v súlade s požiadavkami revidovaného Paktu stability a rastu. Niektoré krajiny v súčasnosti definujú ambicióznejšie strednodobé ciele pre svoje verejné financie, než je vyžadované, a to je vítané,“ povedal komisár pre ekonomické a menové záležitosti Joaquín Almunia. „Pokiaľ ide o Maďarsko, revidovaný program by ponúkol novú šancu na objasnenie stratégie, ktorá urobí fiškálnu konsolidáciu krajiny hodnovernou a udržateľnou.“

Severské krajiny – Fínsko, Dánsko a Švédsko – všetky uspokojili Európsku komisiu, pokiaľ ide o revidovaný Pakt stability a rastu. Pred Slovenskom a Českom ostáva kus práce, ktorú treba urobiť. Komisia vraví, že sa zdá, že sú na ceste k náprave svojich nadmerných deficitov do roku 2007 (SR) a 2008 (ČR), ako im bolo odporúčané Radou, ale vyzvala ich, aby posilnili svoje úsilie na fiškálne prispôsobenie, tiež v svetle ich priaznivého ekonomického vývoja.

Jedným z odporúčaní Komisie pre Českú republiku je zlepšenie dlhodobej udržateľnosti jej verejných financií prostredníctvom reformy penzijného a zdravotného systému. Pokiaľ ide o Slovensko, Komisia vraví, že vzhľadom na udržateľnosť verejných financií sa krajina „zdá byť v miernom ohrození, pokiaľ ide o projektované rozpočtové náklady starnúcich populácií … rigorózne implementovanie plánovanej konsolidácie verejných financií v strednodobom horizonte je nevyhnutné na zníženie rizík pre dlhodobú udržateľnosť.“

Medzitým Komisia, ako sa očakávalo, klepla do rukách Veľkej Británii (EurActiv 9. 1. 2006) tým, že odporučila ministrom financií EÚ, aby proti Veľkej Británii začali procedúru nadmerného deficitu. Hoci Komisia poukázala na to, že deficit nie je vysoko nad stropom 3% HDP, tvrdí, že „nie je dočasný“ a že by mohol byť napravený do roku 2006/7. Komisia tvrdí, že toto je štandardný jednoročný konečný termín, pretože požadované fiškálne zlepšenie je malé a ekonomický rast ostáva rozumne uspokojivý. Aj keď krajina nie je v eurozóne a preto nemôžu na ňu byť uvalené pokuty za pretrvávajúce nadmerné deficity, Veľká Británie sľúbila v súlade s článkom 116(4) Zmluvy o EÚ, že sa „pokúsi o vyhnutie sa nadmerným deficitom“.

Komisár Almunia povedal, že „s Veľkou Britániou zahrnutou, v súčasnosti je 12 krajín v procedúre nadmerného deficitu , a to vrátane šiestich nových členov. Povedal, že dôjde k ďalším rozhodnutiam, týkajúcim sa Talianska, Portugalska, Grécka a Francúzska.“

Ďalšie kroky:

Odporúčania Komisie pre mienku Rady o každom zo šiestich programov bude na agende stretnutia ministrov financií krajín EÚ 24. januára.