Makroekonomické nerovnováhy: Chorvátsko, Taliansko a Slovinsko pod drobnohľadom

V rámci štvrtého európskeho semestra Európska komisia ešte v novembri odporučila vykonanie hĺbkového preskúmania hospodárskeho vývoja v prípade 17 členských štátov. Ide o súčasť procesov pri riešení makroekonomických nerovnováh.

V prípade, že z hodnotenia vyplynie, že sú nadmerné, daná krajina musí podniknúť nápravné kroky pod dohľadom Komisie, v opačnom prípade jej hrozí pokuta. Nerovnováhy boli odhalené v Belgicku, Bulharsku, Nemecku, Írsku, Španielsku, Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Maďarsku, Holandsku, Slovinsku, Fínsku, Švédsku a Veľkej Británii.

Z výsledkov hĺbkového skúmania však vyplýva, že nadmerné sú v Chorvátsku, Taliansku a Slovinsku. Budú teraz podliehať monitorovaniu Komisie, či realizujú reformy, odporučené ministrami financií.

„Taliansko musí riešiť veľmi vysokú úroveň verejného dlhu a slabú vonkajšiu konkurencieschopnosť. Oba problémy sú dôsledkom dlhotrvajúcej stagnácie rastu produktivity a vyžadujú si naliehavú politickú pozornosť,“ uvádza Komisia.

Zároveň dodáva, že treba urobiť rozhodné kroky, aby sa znížilo riziko nepriaznivých dôsledkov na fungovanie talianskej ekonomiky a eurozóny, keďže je treťou najväčšou ekonomikou v bloku s eurom.

Za najväčšiu výzvu označila dosiahnutie vysokého primárneho prebytku rozpočtu a dlhodobejšieho rastu, ktoré sú potrebné na zníženie dlhu. Doterajšie snahy sú podľa nej nedostatočné.

Francúzsko minulý rok dostalo dva roky navyše na zníženie rozpočtového deficitu pod 3 % HDP. Konsolidácia však nenapreduje takým tempom, aby dosiahla upravené ciele. Podľa Komisie má krajina zároveň veľmi slabú schopnosť konkurovať na globálnych trhoch. Kritizuje najmä nepriaznivé podnikateľské prostredie, slabú súťaž v sektore služieb či rigidnosť  v stanovovaní miezd.

Nemecko čelí medzinárodnému tlaku za svoj vysoký obchodný prebytok a obrovskú závislosť od exportu. Komisia však očakáva, že v najbližších rokoch dôjde k jeho postupnej korekcii, k čomu prispeje rast domáceho dopytu. Berlín by sa podľa nej mal zamerať na podporu investícií, ponuky pracovných miest a liberalizáciu sektoru služieb.