MH SR navrhlo 27 opatrení na prekonanie dôsledkov krízy

Ministerstvo hospodárstva SR navrhlo balíček opatrení, ktorými chcú citeľne zmierniť dôsledky finančnej krízy na Slovensku. Rezort materiál rozdelil do dvoch častí. V tej prvej informuje o aktuálnej situácii u nás a vo svete, pričom poukazujú na to, že stav slovenského finančného sektora je v oveľa lepšej situácii ako v iných krajinách. Druhá časť obsahuje 27 konkrétnych opatrení štrukturovaných do jednotlivých oblastí hospodárskej politiky. Každé opatrenie má priradeného gestora (ministerstvo), spolupracujúce rezorty, termín plnenia a formu odpočtovania.

Kľúčovými oblasťami na zmiernenie dôsledkov krízy by podľa návrhu MH SR mali byť:

 • čerpanie fondov EÚ na rozpočtovanej úrovni
 • príprava PPP projektov i alternatívneho plánu financovania diaľnic
 • úspory na strane výdavkov verejnej správy
 • zvýšenie základného imania Eximbanky a SZRB
 • stav poskytovania úverov malým a stredným podníkom
 • zefektívnenie aktívnych politík trhu práce
 • čerpanie prostriedkov z Fondu prispôsobenia globalizácii na podporu
  hromadne prepustených pracovníkov
 • podpora transferu inovatívnych technológií
 • podpora aplikovaného výskumu a inovácii
 • podpora domácich podnikateľov
 • zintenzívnenie ofsetových programov
 • zavedenie systému rekreačných poukážok
 • monitorovací výbor dopadov globálnej krízy na podnikateľov
 • prehodnotenie Zákona o investičnej pomoci
 • zavedenie jednotných kontaktných miest pre všetky skupiny a formy podnikov
 • analýza dopadov finančnej krízy na Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a realokácia v rámci programu
 • spolufinancovanie niektorých projektov z európskych zdrojov s Asociáciou komerčných bánk
 • vplývať na dodávateľov elektriny,  plynu a tepla, aby svoje produkty ponúkali za primerané ceny
 • preverenie oprávnenosti výšky poplatkov v prenosových a distribučných sústavách a v prepravných a distribučných sieťach
 • zvýšenie domácej spotreby zabezpečiť z domácich zdrojov – dostavba Mochoviec 3,4, rekonštrukcia a výstavba tepelných elektrární a PPC
 • znižovanie energetickej náročnosti a zvyšovanie energetickej efektívnosti
 • zriadenie fondu energetickej efektívnosti

Vláda SR by mala pravidelne monitorovať implementáciu opatrení v praxi a v prípade potreby ich priebežne aktualizovať a dopĺňať. „Základnou podmienkou minimalizovania dopadov na ekonomický priestor je, aby sa tieto opatrenia začali bezodkladne realizovať, aby sa zbytočne nestrácal čas na ďalšie formálne kroky,“ vysvetľuje minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek.

Rezort hospodárstva vo svojej správe pripúšťa, že ekonomická situácia vo svete je vážna a kríza sa už postupne zásadne prejavuje na reálnej ekonomike aj u nás. Ekonomický rast poklesne a nezamestnanosť sa zvýši. „Na druhej strane, napriek zlým správam a veľkej neistote, je potrebné hodnotiť situáciu na Slovensku triezvo a vyhnúť sa prílišnému pesimizmu,“ uvádza ministerstvo. Vychádza pri tom z aktuálnych ekonomických prognóz, podľa ktorých by Slovensko malo byť v roku 2009 najrýchlejšou ekonomikou v EÚ a OECD. Svet sa však zmieta v neustálej neistote, pretože nikto sa neodváži odhadnúť do akej miery sa globálna recesia prejaví a ako dlho bude trvať.