Ministerstvá zlyhávajú pri kontrole eurofondových projektov

Na snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík. [FOTO TASR/Dano Veselský]

Riadiace orgány, teda ministerstvá, podľa Najvyššieho kontrolného úradu nedodržiavajú lehoty pri kontrole verejného obstarávania. Zvyšuje sa tým riziko nevyčerpania dostupných peňazí z fondov EÚ.

Nedostatky v nastavení pravidiel monitorovania a vnútornej kontroly zistil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR pri preverovaní procesov v rámci projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Informoval o tom hovorca NKÚ SR Marek Papajčík.

Celkovo kontrola NKÚ preverila 14 prijímateľov dotácie a dve ministerstvá: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program  a Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (OPVaI).

U obidvoch ministerstiev kontrola upozornila na nedodržiavanie lehôt stanovených v riadiacej dokumentácii, najmä pri kontrole verejného obstarávania alebo pri spracovávaní výsledkov finančnej kontroly.

Nedodržiavanie lehôt riadiacim alebo sprostredkovateľským orgánom pritom podľa NKÚ spomaľuje a následne ohrozuje realizáciu projektov. „Zvyšuje sa tým tiež riziko nevyčerpania európskych prostriedkov, alebo sankcionovanie nielen prijímateľov, ale aj samotného štátu zo strany Európskej komisie,“ hovorí na základe kontroly hovorca NKÚ.

Problémový regionálny program

Kontrolované projekty v regionálnom programe sa týkali modernizácie a rozširovania materských škôl.

Papajčík uviedol, že v projektoch IROP riadiaci ani sprostredkovateľský orgán nedokázali odhaliť nesprávne nastavené hodnoty merateľných ukazovateľov nielen pri schvaľovaní projektov, ale ani pri ich realizácii.

„Merateľné ciele pritom boli zamerané okrem iného na zníženie ročnej spotreby energie vo verejných budovách, zníženie emisií skleníkových plynov či zvýšenie existujúcich kapacít podporených materských škôl.

Experti o eurofondoch na Slovensku: Pri čerpaní zlyháva systém aj ľudský faktor

Problémy s nedostatočnými personálnymi kapacitami pri čerpaní eurofondov nemajú iba samosprávy. Odborníci poukazujú aj na neuspokojivé odborné znalosti a praktické skúsenosti ministerských úradníkov, ktorí o eurofondoch rozhodujú. 

Až v piatich zo siedmich vybraných projektov kontrolóri narazili na nedostatočnú kontrolu projektov ako aj ich zlé odborné hodnotenie žiadostí.

Dodržiavanie merateľných cieľov je podľa Papajčíka pritom priamo úmerne spojené s efektívnosťou a účelnosťou použitia európskych aj národných zdrojov. Ak realizátor projektu nenaplní zadefinované ukazovatele, hrozí, že nielen on, ale aj štát budú sankcionovaní. „Na základe záverov z kontroly na mieste existuje riziko, že nesprávne určené hodnoty záväzných merateľných ukazovateľov sa môžu vyskytovať aj v ďalších projektoch,“ konštatuje NKÚ.

Celkovo je v regionálnom programe na roky 2014 až 2020 vyčlenených 1,7 miliardy eur.

Príklad dobrej praxe

V prípade rezortu hospodárstva kontrolóri odhalili menej nedostatkov.

V preverovaných projektoch bolo prijímateľmi príspevkov v rámci programu Výskum a Inovácie (VaI) malé a stredné podniky, ktoré chceli posilniť svoju konkurencieschopnosť, zlepšiť technologickú a inovačnú úroveň.

Ministerstvo ako sprostredkovateľský orgán malo vypracovaný jasný metodický postup pre overovanie poskytnutia nenávratného finančného príspevku, pričom kontrola dodržiavania záväzných cieľov prebiehala priebežne, v jednotlivých fázach projektu. Kontrolóri takýto postup považujú za príklad dobrej praxe, pretože sa takto zvyšuje prehľadnosť procesu čerpania eurofondov.

„Priebežné monitorovanie a aktívna interná kontrola bezpochyby prispievajú aj k zníženiu chybovosti v jednotlivých fázach realizácie či udržateľnosti projektu,“ dodáva NKÚ.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8