Ministerstvo vybralo agentúru pre komunikáciu zavedenia eura

Krátka správa

Z prihlásených návrhov vybrala porota súťažný návrh od skupiny dodávateľov Creo/Young & Rubicam, s.r.o. a Mediaedge:cia Slovak Republic, s.r.o.

Kampaň začne začiatkom roka 2008, jej najintenzívnejšia časť bude v druhej polovici roka. Slovensko má vstúpiť do eurozóny 1. januára 2009. Kampaň bude pokračovať aj v prvých  mesiacoch 2009.

Cieľom informačnej kampane bude zabezpečiť, aby verejnosť (vrátane špecifických cieľových skupín ako seniori, osamelo žijúci, menšiny, deti…) získala včas, v dostatočnom rozsahu a zrozumiteľnej forme všetky dôležité informácie (hodnota konverzného kurzu, pravidlá dvojakého zobrazovania cien, odporúčania na výmenu hotovosti…) potrebné na bezproblémový prechod na používanie novej meny.

Podľa aktualizovaného Národného plánu na zavedenie eura v SR na roky 2007-2009 majú byť pre každú cieľovú skupinu zvolené vhodné komunikačné nástroje. Vo všeobecnosti medzi ne budú patriť informácie v médiách, vrátane inzercie, univerzálny tlačový materiál doručený do každej domácnosti, internetová stránka, rôzne brožúry, letáky, plagáty, billboardy, audiovizuálne materiály, bezplatná telefonická linka, odborné konferencie, školenia a prednášky.

Informačná kampaň bude flexibilne reagovať na priebežné výsledky prieskumov verejnej mienky a bude vedená tak, aby adresáti nemuseli informácie spojené s prechodom na euro vyhľadávať sami, ale aby sa k nim cez vhodné komunikačné kanály včas dostávali do miesta bydliska, do domácností, do škôl, na pracoviská a pod.