Musíme zlepšiť diskusiu o budúcich eurofondoch

Rečníci podujatia sa zhodli na tom, že kohézna politika je pre Slovensko kľúčová, najmä z hľadiska zvyšovania konkurencieschopnosti a vyrovnávania regionálnych rozvojov.

Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít na Úrade vlády, zopakoval na podujatí slová Josého Manuela Barossa z Európskeho parlamentu, že v otázke politiky súdržnosti, či jej prípadného navýšenia sa rozprávame o sumách, ktoré predstavujú niekoľko stotín z HDP Európskej únie. Na druhej strane pre chudobnejšie členské štáty ide o významné a v niektorých prípadoch aj jediné zdroje investícií.

Podľa europoslanca Miroslava Mikolášika je politika súdržnosti jedna z najúspešnejších politík EÚ, čo je jeden z dôvodov, prečo má byť podľa návrhu Komisie v rámci budúceho finančného rámca zvýšená zo súčasných 347 mld. na 376 mld. eur.

Na konci mája dosiahlo čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2007-2013 úroveň 30,2 %. Najlepšie čerpanie si drží OP Zdravotníctvo, ktorý ako jediný operačný program presiahol polovicu. Za ním nasleduje OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Regionálny OP a OP Technická pomoc.

Mikolášika síce teší, že sa čerpanie na Slovensku zlepšuje, napriek tomu ho podľa jeho slov prekvapuje, že na chvoste v čerpaní sú práve OP Informatizácia, OP Vzdelávanie a OP Životné prostredie.

Väčšia koncentrácia

Nový viacročný finančný rámec má byť jednoduchší, témy budú oveľa koncentrovanejšie, čo bude znamenať aj menší počet operačných programov. Taktiež bude menej strategických dokumentov a jednotlivé fondy sa majú riadiť rovnakými pravidlami. Zmyslom týchto zmien je zvýšiť koordináciu a súčinnosť.

Podľa rečníkov má byť dôsledok menšieho počtu priorít a projektov aj odburávanie byrokracie, čo je na Slovensku zároveň jeden z najvážnejších problémov.  

Jednou z noviniek budúceho programového obdobia je nástroj „Spájame Európu“ s rozpočtom 40 mld. eur. Jeho cieľom je zvýšiť prepojenosť regiónov EÚ a teda znížiť izolovanosť „ekonomických ostrovov“, vysvetľuje Mikolášik.

Potrebujeme diskusiu

Peter Molnár z Republikovej únie zamestnávateľov si myslí, že najväčšie rezervy má Slovensko v infraštruktúre, a preto by tam mali ísť najväčšie prostriedky. Taktiež je však dôležité skvalitňovať verejnú správu, či riešiť enviromentálne výzvy. Odmieta však, aby boli eurofondy využívané spôsobom, ktorý deformuje podnikateľské prostredie.

Výstavba infraštruktúry by mala byť prioritou aj podľa Norberta Molnára, generálneho riaditeľa OP Informatizácia. Ten však poukázal aj na to, že viaceré krajiny sú už s prípravami na budúce programovacie obdobie podstatne ďalej ako my. Vyzval preto na celospoločenskú diskusiu.

Ak chceme efektívnejšie presadzovať v Bruseli vlastné záujmy, mali by sme spolupracovať s krajinami, ktoré majú rovnaké ciele ako my, vysvetľuje Norbert Molnár. Ideálne je to na úrovni skupiny V4, ktorú Brusel počúva, myslí si.

Rečníci sa však zároveň zhodli na tom, že dnes je o prípravy budúceho rámca väčší záujem, ako to bolo pred siedmymi rokmi.

Úloha miest

Na podujatí zaznelo aj to, že nový finančný rámec kladie väčší dôraz na rozvoj miest. Mestá, ako hlavný katalyzátor ekonomického rastu a zamestnanosti, by mali získať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja približne 5 %. Taktiež má vzniknúť platforma, ktorá bude slúžiť na výmenu skúseností.

Podľa Štefanca to môže byť príležitosť aj pre menšie mestá z Bratislavského regiónu, ktoré kvôli vysokému HDP regiónu, nemôžu čerpať pomoc z kohéznej politiky v plnej miere.

Mikolášik vo svojom prejave pripomenul skutočnosť, že mestá vyprodukujú v porovnaní s vidiekom proporcionálne menej HDP ako emisií, a preto je jeden z cieľov EÚ smerovať k nízkouhlíkovému hospodárstvu.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.