Na Konvente o štrukturálnych fondoch

 

Pozadie

28. júna sa v knižnici SFPA konalo spoločné zasadnutie šiestich pracovných skupín, ktoré sa dohodli na koordinácii úloh súvisiacich s finančným riadením štrukturálnych fondov v rokoch 2007-2013.

Pracovné skupiny I. (Hospodárska politika a podnikanie), II. (Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka), III. (Životné prostredie), IV. (Regionálna politika a regionálny rozvoj), VIII. (Veda, vzdelávanie a kultúra) a X. (Dopravná politika) sa v rámci stretnutia Národného konventu o Európskej únii (NK o EÚ) rozhodli koordinovať úlohy v rámci svojich skupín, ktoré spadajú do oblasti financovania z európskych fondov pre programovacie obdobie 2007-2013.

Otázky

Na tomto spoločnom stretnutí šiestich pracovných skupín sa diskutovalo o dvoch základných okruhoch: o finančnom riadení štrukturálnych fondov EÚ o Operačných programoch Doprava a Vzdelávanie, ktoré predstavili zástupcovia zodpovedných ministerstiev, konkrétne Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPaT) a Ministerstva školstva (MŠ). Oba programy budú teraz predložené na Úrad vlády SR.

Zo všetkých deviatich operačných programov, ktoré sú zadefinované v Národnom strategickom referenčnom rámci pôjde práve na Operačný program Doprava (OPD) najviac finančných prostriedkov (z balíka 10,235 mld eur ide na Dopravu 3,4 mld). Program predstavil riaditeľ odboru zahraničnej pomoci MDPaT Kvetoslav Kmec. Oproti končiacemu programovému obdobiu (2004-2006) sa priority v doprave rozšírili o intermodálnu prepravu a verejnú železničnú osobnú dopravu. Celkovo je OPD rozdelený na cestnú, železničnú a letiskovú infraštruktúru.

Skupiny sa predbežne dohodli na štyroch hlavných odporúčaniach k OPD:

  • akcelerovať systém intermodálnej prepravy
  • koncentrovať sa aj na alternatívne modely financovania
  • sústrediť sa na realizáciu medzinárodného koridoru 17, ktorý má viesť z Paríža, cez Štrasburg, Štutgart a Viedeň do Bratislavy
  • klásť dôraz na nezyšovanie cien verejného obstarávania, keďže Slovensko má v súčasnosti jednu z najvyšších cien v Európe za kilometer diaľnice.

Operačný program Vzdelávanie (OPV) predstavil za MŠ Robert Korec z odboru pre Európsky sociálny fond.

OPV obsahuje 3 prioritné osi, na ktoré je zo zdrojov EÚ vyčlenených spolu 830 miliónov eur. Prioritami programu sú:

  • moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť
  • moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť pre bratislavský kraj
  • technická pomoc.

Skupina zatiaľ navrhla prioritné odporúčanie, aby sa do obsahovej prestavby systému vzdelávania zapojili profesijné združenia a ľudia z praxe. Zároveň by sa malo zvýrazniť postavenie výskumných inštitúcií.

Nasledujúce kroky

  • Závery jednotlivých odporúčaní budú pripravené na pripomienkovanie členov pracovných skupín.
  • Konečné verzie operačných programov treba predložiť do 30. júna Úradu vlády SR. O Národnom strategickom referenčnom rámci bude rozhodovať Európska komisia. Tá by ho mala schváliť na jeseň 2006, aby boli k 1. januáru 2007 prístupné prostriedky na čerpanie z fondov.