Nesprávne meranie inflácie ohrozuje vstup do eurozóny

Krátka správa

Európsky parlament diskutoval o vôbec prvej výročnej správe o stave eurozóny. Kriticky sa vyjadril aj k spôsobu výpočtu referenčnej hodnoty inflácie, ktorý, ako upozornil v diskusnom príspevku Sergej Kozlík (NI), „môže dlhodobejšie redukovať šance nových členských štátov na vstup do eurozóny, a to napriek dodržaniu všetkých ostatných kritérií“.

Podľa Sergeja Kozlíka neodrážajú rozdiely v miere inflácie členských štátov eurozóny odlišné prístupy ich makroekonomických politík, ale sú skôr výsledkom štrukturálnych činiteľov, čo platí „dvojnásobne… vo vzťahu k novým členským krajinám“.

Vysvetlil to na príklade rozdielnej štruktúry priemyselnej výroby: „Podiel energetickej a surovinovo náročnej produkcie vo viacerých z týchto krajín je vyšší než v štátoch eurozóny. Značná časť tejto produkcie pritom smeruje do krajín eurozóny priamo alebo ako súčasť finálnych výrobkov, napr. plechy na karosérie automobilov.“ Výsledkom je, že sú nové členské krajiny, vrátane Slovenska, citlivejšie na pohyby cien energie a surovín, ale zároveň vytvárajú nárazníkové pásmo, ktoré tlmí cenové dopady v eurozóne.