(Ne)Užitočnosť simulácie klimatických zmien

Krátka správa

Správa novozaloženého Medzinárodného inštitútu fyziky (IOP) tvrdí, že kľúčovú rolu v schopnosti predpovedať klimatické zmeny môže zohrať počítačová simulácia. Správa vydaná 26. septembra 2007 však rovnako poukazuje na rozličnosť miery dôvery jednotlivých vedcov (fyzikov a klimatológov) k spoľahlivosti tejto technológie. IPO však napriek všetkému nalieha, aby svetoví lídri „zostali ostražití v súvislosti s poslednými vedeckými poznatkami ohľadne klimatických zmien.“

Správa nazvaná „Climate change prediction: a robust or flawed process?“ vychádza zo záverov seminára, ktorý sa uskutočnil v júni 2007. Diskutovalo sa na ňom o spojitosti globálneho otepľovania s ľudskou aktivitou. Cieľom bolo ponúknuť odpoveď na otázku, či modelovanie predpovedí zmien klímy je dostatočne hodnoverné a presvedčivé do tej miery, aby dokázalo ovplyvniť politiku vlád vo svete; alebo je digitálne modelovanie nespoľahlivé a klimatické zmeny nemožno už v terajšej fáze cielene usmerniť žiadnou ľudskou aktivitou.

Profesor Richard S. Lindzen, pôsobiaci na Massachusettskom inštitúte technológie (MIT), je presvedčený, že „súčasné klimatické modely zveličujú dopad CO2 na teplotu, pretože [sa popri nich neberú celkom v úvahu] len málo pochopené a diskutované dopady spôsobené oblakmi a vodnými parami.“

Na druhej strane profesor Alan J. Thorpe z britského Natural Environment Research Council (NERC) hovorí, že „nejestvuje a priori dôvod, že by nepresnosti modelovania mali spôsobiť systematicky unáhlené a zveličené predpovede priemerného globálneho oteplenia.“ Podporuje závery  poslednej správy Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC) a dodáva, že „jestvuje riziko nebezpečných klimatických zmien majúcich pôvod v emitovaní plynov spôsobujúcich skleníkový efekt.“

Profesor Thorpe uznáva, že v oblasti klimatických procesov je potrebné toho ešte veľa preskúmať. Rovnako je ďalší výskum nevyhnutný aj v otázkach biosféry a interakcie medzi vegetáciou, morskými biotopmi a klimatickými systémami.

Podľa IOP je digitálne modelovanie procesov založené na dlho zbieraných poznatkoch a pochopení pozorovaní fyzikálnych procesov. No aj napriek tomu „jestvuje množstvo aspektov, ktoré sú pochopené menej ako by sa žiadalo.“

Tajinder Panesor (IOP): „Aj keď je zrejmá prítomnosť klimatických zmien okolo nás a teraz potrebujeme prijímať opatrenia – je potrebné posilniť [rolu] počítačov a ďalšiu diskusiu preto, aby sa stali praktiky modelovania spoľahlivejšími a aby sa tak odstránili súčasné pochybnosti o ich hodnovernosti.“

V novembri tohto roka sa svetoví politickí lídri stretnú na Bali, aby sa pokúsili dohodnúť sa na nástupnickej dohode, ktorá vystrieda Kjótsky protokol po tom, čo v roku 2012 uplynie doba jeho platnosti.