Nové označovanie potravín už v tomto roku?

Pozadie:

Súčasná legislatíva EÚ, týkajúca sa označovania potravín, má už 50 rokov a zainteresované strany súhlasia s tým, že nie je po tejto dobe viac efektívna.

Vo februári 2006 Komisia zverejnila konzultačný dokument s názvom: „Označovanie: konkurencieschopnosť, spotrebiteľské informácie a lepšia regulácia pre EÚ“. Táto konzultácia pre širokú verejnosť o označení potravín pomohla Komisii identifikovať najlepší spôsob, ako ísť v tejto otázke ďalej.

Otázky:

Diskusia medzi zainteresovanými stranami v tejto veci bola zorganizovaná dňa 24. januára 2007 v Bruseli. Organizoval ju think tank Priatelia Európy s pomocou spoločnosti Kellog´s.

Jeden úradník sa vyjadril tak, že Komisia nemá zatiaľ žiadny názor na to, ako pokračovať, ale že príde s oficiálnym návrhom na označovanie potravín do polovice roku 2007. Nové pravidlá by mali nájsť odpovede na otázky ako to, čo sú povinné a čo dobrovoľné informácie, ako by tieto informácie mali byť poskytnuté a kde by mala byť umiestnené označenie.

Možnosti typu označenia výrobkov siahajú od tradičného numerického označenia na „zadnej strane balenia“ k zjednodušenej schéme prednej časti obalu, ktorá by používala farebné kódy, použitie oboch týchto možností alebo napríklad označenie, založené na pokynoch pre denné dávky (GDAs).

Účastníci zo strany potravinárskeho priemyslu, akademickej obce a Európskeho parlamentu tiež diskutovali o týchto otázkach a všetci sa zhodli na potrebe toho, aby bolo označovanie v celej Európe konzistentné. Zástupcovia malých a stredných podnikov však vyjadrili svoje obavy z dopadu týchto nových pravidiel na malé a stredné podniky, ktoré podľa nich produkujú 50% potravín v EÚ.

Komisia na to odpovedala sľubom poskytnúť istým produktom a výrobcom výnimky alebo dlhšími obdobiami na zavedenie označovania.

Pozície:

Spoločnosť Kellog´s a ďalšie veľké potravinárske spoločnosti ako Danone, Kraft či Nestlé oznámili svoju vlastnú schému označovania, založenú na pokynoch pre denné množstvá (GDA). „Spotrebitelia majú ťažkosti dostať sa cez veľmi technické informácie na nutričných nálepkách, ale my máme sľubné výsledky prieskumu o tom, ako spotrebitelia používajú a chápu GDA,“ povedala Marta Baffigová z Kellog´s Europe.

Európska organizácia spotebiteľov (BEUC) slovami jej úradníčky pre potraviny Ruth Vealovej vyhlásila, že francúzska spotrebiteľská organizácia CLCV má spotrebiteľské údaje, ktoré dokazujú, že najnižšie socioekonomické skupiny nerozumejú GDA. BEUC by dokýzala podporiť schému s GDA, ak by bola podporená interpretačným prvkom ako logo alebo farebné kódovanie, pretože spotrebitelia by potrebovali viac pomoci pri interpretácii technických informácií.

Which? – britská organizácia spotrebiteľov, vedie už dlho kampaň za zavedenie „systému semaforov“ pri balení potravín a argumentuje tým, že schéma na báze farebných kódov je najrýchlejším a najľahším spôsobom, ako pomôcť ľuďom pri zdravších rozhodnutiach, týkajúcich sa výberu potravín.

UEAPME, združenie malých a stredných podnikov, vyslovilo svoje obavy z dopadu nových pravidiel označovania potravín na malé a stredné podniky (napr. pekárne), ak by bolo toto označovanie povinné na ich rôzne a permanentne sa meniace sortimenty.

„Máme veľmi málo informácií o tom…ako označovanie potravín ovplyvňuje nákupnú voľbu spotrebiteľov,“ povedal Klaus Grunert z Centra pre výskum spotrebiteľských vzťahov v potravinárskom sektore v Dánsku. „Potrebujeme viac výskumu a údajov o druhoch rozhodnutí, ktoré ľudia robia v obchodoch. Tiež potrebujeme vedieť, že spotrebitelia majú radi jednoduché informácie, ale nie na úkor ich úplnosti.“

„Potrebujeme si zapamätať, že strategickými diskusnými bodmi sú zdravie, potraviny a obezita,“ povedala poslankyňa Európskeho parlamentu Dorette Corbeyová. „Mali by sme mať európsku zjednodušenú schému označovania. Všetky informácie na obaloch potravín by mali byť pre spotrebiteľov čitateľné a zrozumiteľné, a to na prednej strane obalu. Technické informácie, týkajúce sa napr. alergií, môžu byť umiestnené na zadnej strane obalu,“ dodala.

Ďalšie kroky:

  • Očakáva sa, že Komisia príde s oficiálnym návrhom o nutričnom označení do polovice roka 2007.