Nové záväzky pre udržateľný rozvoj

 

Pozadie:

Stratégia EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj (TUR) bola pôvodne prijatá v Švédsku v roku 2001 a doplenená o vonkajší rozmer samitom Európskej rady v Barcelone. Strednodobé prehodnotenie ukázalo, že v oblastiach ako zmena podnebia, verejné zdravie, chudoba a vylúčenie, demografický tlak, manažment prírodných zdrojov a doprava pretrváva niekoľko neudržateľných trendov.

Komisia v decembri 2005 zverejnila oznámenie k prehodnoteniu stratégiu TUR a na tomto základe pripravilo rakúske predsedníctvo kompromisný text na prijatie lídrami EÚ počas samitu 15.-16. júna 2006.

Otázky:

Jednou z hlavných otázok stratégie TUR EÚ je jej vzťah k lisabonskej agende pre rast a pracovné miesta.

Pre obrancov agendy konkurencieschopnosti EÚ je TUR pravidelne redukovaný na tretí, environmentálny, pilier lisabonskej agendy (okrem ekonomického a sociálneho), pričom implicitným predpokladom je, že prvou požiadavkou pre EÚ, ak chce riešiť environmentálnu a sociálnu ochranu, je ekonomický rast.

Kompromisný text, prijatý lídrami EÚ 16. júna začína od potreby synergie medzi stratégiou TUR a lisabonskou stratégiou, ale je naďalej vágny, pokiaľ ide o formuláciu tohto vzťahu. Definuje stratégiu TUR ako „preklenujúci cieľ“ a vidí lisabonskú stratégiu ako „motor dynemickej ekonomiky“.

Obnovená stratégia TUR tiež zdôrazňuje potrebu lepšej regulácie a plnej integrácie TUR do všetkých politík.

Nová stratégia TUR identifikuje sedem kľúčových výziev so zodpovedajúcimi cieľmi a aktivitami (väčšina z nich je opakovaním cieľov, už definovaných v iných dokumentoch):

  • zmena podnebia a čistá energia
  • udržateľná doprava
  • udržateľná spotreba a výroba
  • ochrana a manažment prírodných zdrojov
  • verejné zdravie
  • sociálna inklúzia, demografia a migrácia
  • globálna chudoba a výzvy globálneho trvalo udržateľného rozvoja

Vzdelávanie a tréning a tiež výskum a vývoj sú vnímané ako predpoklady pre zmeny správania a lepšie poznatky o vzorcoch trvalo udržateľnej výroby a spotreby.

Členské štáty boli vyzvané, aby zvážili presun zdaňovania z práce na spotrebu zdrojov a energie. Do roku 2008 by mala Komisia zverejniť „cestovnú mapu pre reformu podpôr v jednotlivých sektoroch, ktoré majú značné negatívne efekty na životné prostredie a sú nekompatibilné s trvalo udržateľným rozvojom s výhľadom ich postupnej eliminácie“.

Informačné a komunikačné aktivity rovnako ako kampane na mobilizáciu biznisu a iných skupín občianskej spoločnosti pre podporu budú započaté od septembra 2007, Komisia zverejní každé dva roky správu o implementácii stratégie TUR. Decembrová Európska rada bude tiež každé dva roky hodnotiť pokrok.

Vzájomný dohľad a zlepšené alebo nové národné plány k stratégii TUR by mali zlepšiť politiku a prax TUR v členských štátoch.

Pozície:

Európsky environmentálny úrad nazval revidovanú stratégiu TUR „akceptovateľným štartovacím bodom“. Pochválil úspech rakúskeho predsedníctva pri tom, že urobilo stratégiu „ambicióznejšou a obsažnejšou“ a privítal, že lídri EÚ si cenia „environmentálnu ochranu ako nevyhnutný prvok úspešnej EÚ, nie ako bremeno“. John Hontelez, generálny tajomník EEB, však tiež vyjadril ľútosť, že stratégia TUR má „málo špecifických dlhodobých cieľov a harmonogramov“ a že zlyhala pri tom, aby sa „zaviazala ku koordinovanej iniciatíve k environmentálnej daňovej reforme a ambicióznym, ale nevyhnutným cieľom a politikám pre zlepšenie efektívneho používania zdrojov“.

Ďalšie kroky:

  • začínajúc rokom 2007 by mal byť pokrok pri realizovaní stratégie TUR byť hodnotený prostredníctvom správ Komisie a debaty na decembrových Európskych radách
  • najneskôr v roku 2011 rozhodne Európska rada o tom, či a kedy bude začatá obsiahla previerka stratégie TUR