O peniaze z plánu obnovy sa hlásia aj potravinári

Ilustračný obrázok. [Pixabay.]

Potravinári poukazujú na to, že väčšinu agrodotácií z Európskej únie štát smeruje k farmárom, kým pre spracovateľský sektor sú vyčlenené iba minimálne. Nepáči sa im, že so sektorom sa nepočíta ani v reformnom pláne, ktorý vláda pripravuje, aby mohla čerpať peniaze z plánu obnovy EÚ.

Zástupcovia všetkých relevantných organizácií zastupujúcich poľnohospodárov, potravinárov a maloobchod s potravinami dnes zaslali predsedovi vlády Igorovi Matovičovi otvorený list. Vyzývajú ho, aby z prostriedkov plánu obnovy EÚ bolo podporené aj agropotravinárske odvetvie, pretože podľa medializovaných priorít využitia týchto prostriedkov sa s týmto odvetvím nepočíta.

Za takýchto podmienok je záväzok zakotvený v programovom vyhlásení vlády SR zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska a podiel slovenských potravín na pultoch obchodov iluzórny a nerealizovateľný. Informovala o tom v Potravinárska komora Slovenska (PKS).

Signatármi spoločného listu sú PKS, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), Zväz obchodu SR, Zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu a Únia potravinárov Slovenska.

Agrorezort pripravil do plánu obnovy opatrenia za 2,4 miliardy eur

Sektorovými prioritami podľa ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského budú digitalizácia, rizikový fond, vytvorenie odbytových združení či hospodárenie s vodou v krajine a ďalšie.

Stále menej slovenských potravín

Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo prešlo podľa signatárov za posledných tridsať rokov výraznými zmenami. Z krajiny, ktorá si dokázala zabezpečiť všetky základné poľnohospodárske suroviny a potraviny z vlastnej produkcie, sa stala krajina závislá od dovozu, s hrubou potravinárskou produkciou na chvoste krajín EÚ.

Podiel slovenských potravín na pultoch v maloobchode je podľa potravinárskych subjektov na úrovni 40 percent a záporné saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami bude tohto roku atakovať historickú hranicu 2 miliárd eur. Potravinárske odvetvie je pritom najväčším spracovateľským odvetvím v EÚ, väčším ako automobilový priemysel, a rovnako je tak tomu aj vo vyše polovici členských štátov EÚ. Slovensko tak zďaleka nevyužíva potenciál, ktorý jej umožňujú nielen pôdne a klimatické podmienky, ale aj dlhodobá tradícia výroby kvalitných potravín.

Signatári upozornili, že dôležitosť poľnohospodárstva a potravinárstva sa naplno ukázala počas prvej vlny pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, keď mnohé spracovateľské závody prerušili výrobu. Poľnohospodári, potravinári a maloobchod s potravinami však museli fungovať naďalej, pretože nedostatok, prípadne nedostupnosť potravín môže viesť až k občianskym nepokojom a znamenať ohrozenie národnej bezpečnosti.

Uzatvorenie hraníc zároveň znamenalo významné narušenie fungovania jednotného európskeho trhu a odhalilo slabinu v jeho fungovaní – v prípade, že zvrchované členské štáty EÚ prijmú opatrenia v rámci núdzového stavu, prípadne zakážu vývoz určitých výrobkov, nemá Európska komisia kompetenciu prikázať ktorémukoľvek členskému štátu poskytnúť potraviny druhému členskému štátu a krajiny, ktoré nie sú potravinovo sebestačné, budú odkázané na humanitárnu pomoc.

Potravinári na vedľajšej koľaji

„Po našej niekoľkoročnej snahe a analýzach dostupných údajov je dnes všeobecne uznávaným faktom, že hlavnou prekážkou zvýšenia potravinovej bezpečnosti je zhoršujúca sa konkurencieschopnosť spracovateľských potravinárskych podnikov spôsobená zanedbanou podporou zo strany štátu. Finančné prostriedky zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorých výška navyše nedosahuje výšku podpôr poskytovaných v starých členských krajinách, smerovali prevažne do poľnohospodárskej prvovýroby a pre spracovateľské podniky boli vyčlenené iba v minimálnej miere,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS. Finančne poddimenzovaný potravinársky priemysel je na Slovensku najslabším článkom potravinovej vertikály, ktorá sa tak v dôsledku tejto nerovnováhy stáva nefunkčnou.

Podiel slovenských potravín na regáloch obchodov sa nezvýšil ani počas korony

Podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní sa medziročne zvýšil iba nepatrne. Slovenské obchody aj napriek obmedzeniam na hraniciach počas koronakrízy uprednostňovali dovoz pred domácou výrobou. Najväčší pokles zaznamenali dokonca u cestovín a olejov, ktoré počas núdzového stavu na pultoch chýbali. 

„Bez potrebných investícií do agropotravinárskeho sektora zostane ambícia zvyšovania potravinovej sebestačnosti Slovenska prázdnym sľubom a témou nebude zvyšovanie podielu slovenských potravín na pultoch, ale boj o ich samotné prežitie,“ uviedol Martin Krajčovič, predseda SAMO.

Všetci zástupcovia organizácií, ktoré sa pod spoločný list podpísali, sú pripravení účinne sa podieľať na diskusii a príprave opatrení na podporu výroby potravín na Slovensku. Zároveň v liste požiadali predsedu vlády o osobné stretnutie, na ktorom by ho chceli informovať podrobnejšie o situácií v agropotravinárskom sektore.