Odchádzajúca vláda sľubuje EÚ reformy

Odchádzajúca vláda zverejnila návrh aktualizovaného Národného plánu reforiem, ktorý musí v rámci Európskeho semestra pravidelnej každoročnej koordinácie rozpočtových, makroekonomických a štrukturálnych politík v EÚ) posunúť Európskej komisii. Odchádzajúca vláda posunula materiál do medzirezortného pripomienkového konania už teraz. Schvaľovať ho však bude až nový kabinet Roberta Fica. Komisia by mala definitívnu verziu dostať na stôl na konci apríla. Medzirezortné pripomienkovacie konanie končí 10. apríla.

Program prezentuje zámery (končiacej) vlády v štrukturálnych politikách a 5 prioritných oblastiach 1. vzdelávanie, veda a inovácie2. zamestnanosť a soc. inklúzia, 3. podnikateľské prostredie 4. transparentnosť a vymožiteľnosť práva 5. zdravie.

Vláda v dokumente vysvetľuje, čo urobila s odporúčaniami Európskej rady (hlavy štátov a vlád členských krajín EÚ) formulovanými v júni minulého roka, kde radili Slovensku:

  • zriadiť nezávislú fiškálnu radu, včas zverejňovať rozpočtové dáta a definovať záväzné viacročné finančné stropy
  • upraviť priebežný dôchodkový pilier, zvýšiť vek odchodu do dôchodku
  • posilniť verejné služby zamestnanosti, znížiť daňový klin pre nízko platených zamestnancov
  • reformovať vzdelávanie, odborné vzdelávanie, odbornú prípravu, zvýšiť kvalitu a prepojenosť vysokoškolského vzdelávania s trhom práce.
  • efektívnejšie uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania, transparentnosť súdnictva

Budúca politika súdržnosti

Vláda sa pri definovaní  nových priorít v kohéznej politike odvoláva na ciele stratégie Európa 2020 s prihliadnutím na národné špecifiká a kľúčové oblasti pre rozvojový potenciál regiónov.  Prioritami v novom rozpočtovom období po roku 2013 majú byť budovanie infraštruktúry (technickej, dopravnej, zdravotnej a sociálnej), investície do vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov, zamestnanosť, sociálna súdržnosť a rovnosť príležitostí s osobitnou pozornosťou na sociálne vylúčené spoločenstvá a napokon podpora výskumu a inovácií s dôrazom na zelený rast.

Tieto tematické oblasti majú mať podobu operačných programov s možnosťou vytvorenia osobitných prioritných osí pre oba štrukturálne fondy (EFRR a ESF) a Kohézny fond. Vo väčšej miere ako je tomu v súčasnosti sa bude využívať návratná pomoc, čo by sa malo dotknúť najmä komerčných projektov, rizikových projektov a projektov, ktoré by boli ziskové aj bez zásahu štát. Cieľom je podľa materiálu minimalizovať negatívne ovplyvňovanie hospodárskej súťaže. Dokument tiež avizuje dôraz na monitorovaciu a hodnotiacu činnosť.