Podiel „toxických úverov“ v európskych bankách klesá, tvrdí Komisia

Na účtoch európskych bánk ešte stále leží 700 miliárd "zlého dlhu". FOTO: Pixabay.

Hodnota nesplácaných úverov v európskych bankách sa podľa Európskej komisie znižila o 300 miliárd eur. Odstránenie dedičstva po finančnej kríze je pre dobudovanie bankovej únie nevyhnutné.

Európska komisia vo štvrtok uvítala pokrok dosiahnutý pri riešení problému nesplácaných úverov v EÚ, ktorý je súčasťou úsilia na zníženie rizík v európskom bankovom sektore.

Komisia vo svojej prvej správe o pokroku po schválení akčného plánu pre nesplácané úvery ministrami financií podčiarkla zlepšenie podielov nesplácaných úverov a naznačila nadchádzajúce opatrenia na ďalšie zníženie ich objemu.

Toxický dlh sa znížil o 300 miliárd

Komisia skonštatovala, že podiely nesplácaných úverov klesajú v takmer všetkých členských štátoch, aj keď situácia v jednotlivých štátoch sa výrazne líši. Celkový podiel nesplácaných úverov v EÚ klesol v 2. kvartáli 2017 na 4,6 %. Medziročne sa znížil približne o jeden percentuálny bod a od štvrtého štvrťroku 2014 o tretinu. Tieto údaje ukazujú, že v bankovom systéme EÚ dochádza k znižovaniu rizika, čo je nevyhnutný krok pre dobudovanie bankovej únie.

„Nesplácaný úver“ je termín, ktorým sa označujú pôžičky, ktoré dlžník – fyzická alebo právnická osoba- nie je schopný splatiť. Európske orgány dohľadu vo všeobecnosti považujú úver za nesplácaný, keď dlžník dohodnuté splátky neplatí dlhšie ako 90 dní.

Celková hodnota nesplácaných úverov vo finančných inštitúciách krajín eurozóny sa  v roku 2015 odhadovala na jeden bilión eur. Najväčšia časť problematického dlhu (30 percent) leží v talianskych bankách. Podľa dnešnej správy Európskej komisie je však dnes už objem toxických úverov na účete európskych bánk o 300 miliárd menší.

Jarný balíček opatrení

Zníženie nesplácaných úverov je podľa EK dôležité pre riadne fungovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov, ako aj pre stabilný a integrovaný finančný systém v EÚ. Riešenie vysokých objemov nesplácaných úverov a zabránenie ich možnému hromadeniu v budúcnosti je nevyhnutné aj na posilnenie a upevnenie hospodárskeho rastu v Európe. Jednotlivé banky a členské štáty hrajú podľa komisie rozhodujúcu úlohu pri riešení nesplácaných úverov, existuje však aj jasná európska dimenzia, vzhľadom na možné účinky presahovania tohto problému na hospodárstvo EÚ ako celok.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis zdôraznil, že na zníženie rizík v bankovom sektore a dobudovanie bankovej únie je nevyhnutné znížiť objemy nesplácaných úverov. Pripomenul, že spoločné úsilie bánk, orgánov dohľadu, členských štátov a eurokomisie už prinieslo prvé pozitívne výsledky.

„Chceme, aby banky vo všetkých krajinách EÚ znovu získali plnú schopnosť poskytovať úvery podnikom a domácnostiam a zároveň predchádzali vytváraniu nových nesplácaných úverov,“ uviedol.

Komisia chce čo najskôr dobudovať bankovú úniu. Brzdí ju Nemecko

Európska komisia zmiernila svoj návrh na vytvorenie európskeho systému ochrany vkladov. Nemecko je aj tak proti. Obáva sa mutualizácie bankového rizika.

V priebehu jari chce Komisia navrhnúť komplexný balík opatrení na zníženie objemu existujúcich nesplácaných úverov a na zabránenie hromadenia nesplácaných úverov v budúcnosti. Balík sa zameria opatrenia v oblasti dohľadu, reformu rámcov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a na zlepšenie schopnosti veriteľov vymáhať hodnoty zo zabezpečených úverov.

Mal by obsahovať aj legislatívne opatrenia na ďalší rozvoj sekundárnych trhov pre nesplácané úvery a  Komisia tiež zváži opatrenia na zavedenie povinných minimálnych rezerv bánk, ktoré by mohli slúžiť ako zábezpeka voči nesplácaným úverom v budúcnosti

Komisia tiež vyzýva členské štáty a Európsky parlament, aby urýchlene schválili jej návrh z roku 2016 o platobnej neschopnosti podnikov. Toto opatrenie má pomôcť spoločnostiam vo finančných ťažkostiach uskutočniť včasnú reštrukturalizáciu s cieľom predísť konkurzu a zaistiť účinnejšie konkurzné konania v EÚ.