Podmienky na podnikanie sa členstvom v EÚ zlepšili

Prínosy pre podnikanie na Slovensku spočívajú v európskom jednotnom trhu, v dôležitosti eura, v rovnakých pravidlách a štandardoch, prístupe na trhy v Európe aj vo svete, vo finančnej podpore z fondov EÚ, náraste investícií do modernizácie ekonomiky, lepších technológiách a zlepšení produktivity práce, vymenúva pozitíva členstva Slovenska v EÚ Generálny riaditeľ DG Enterprise Európskej komisie, Daniel Calleja Crespo.

Európa sa pomaly dostáva z najhoršej ekonomickej a finančnej krízy, v ktorej stratila časť svojej konkurencieschopnosti, 3,5 milióna pracovných miest a mnoho malých a stredných podnikov (MSP).

Každá kríza je podľa Crespa príležitosťou k aktivite. Tá nedávna nás naučila, že krajiny, ktoré majú silnejšiu priemyselnú základňu boli postihnuté menej. Majú lepšie výsledky, v hospodárskom raste aj zamestnanosti, hovorí Crespo.

Európska priemyselná renesancia

„EÚ sa preto snaží presadiť ambicióznu stratégiu na obnovenie konkurencieschopnosti a rastu v Európe. Chceme byť lídrami toho, čomu hovoríme európska priemyselná renesancia. Doteraz sme sa zameriavali na boj s krízou, teraz sa musíme zamerať na reálnu ekonomiku, na priemysel, na reindustrializáciu Európy. Naším cieľom je, aby priemysel tvoril 20 % HDP EÚ do roku 2020, namiesto dnešných 15 %,“ povedal.

Slovensko má veľmi silnú priemyselnú základňu a je preto podľa neho veľmi dôležité nestratiť ju.

Je nutné investovať do inovácií, zlepšiť prístup na trhy v rámci Európy aj mimo nej, zabezpečiť prístup k zdrojom (kapitál, energie, suroviny, pracovná sila) a vytvoriť jednoduchší regulačný rámec na podporu MSP, hovorí. 

Blížiaca sa júnová Európska rada by podľa Crespa mala týmto opatreniami zaoberať, povedal Crespo. Pri reindustrializácii Európy musia spolupracovať európske inštitúcie, členské štáty aj priemysel, dodal.

Počet slovenských podnikateľov stúpol

Spolupráca členských štátov v rámci jednotného trhu a existencia spoločnej meny vyústili do zlepšenia podmienok pri podnikaní a zmierňovaní dôsledkov krízy, hovorí štátny tajomník Ministerstva hospodárstva, Pavol Pavlis.

Konkrétnu podobu to nabralo vytvorením jednotných kontaktných miest pre uľahčenie vstupu slovenských aj zahraničných záujemcom o podnikanie na slovenský trh a postupné zlepšovanie ich činnosti, hovorí Pavlis.

Prijatie smernice o službách podľa jeho názoru prinieslo zjednodušenie administratívnej činnosti, legislatívy, uznávanie dokladov, najmä pre podnikateľov. Zlepšila sa aj vzájomná spolupráca medzi štátnymi orgánmi a medzi podnikateľmi, ako aj vyššia informovanosť o podnikateľoch v prospech verejnosti.

„Priamy pozitívny efekt je nárast počtu podnikateľov na Slovensku a skrátenie doby na začatie podnikania, čo sa pozitívne prejavilo aj na zamestnanosti,“ dodáva.

„Vďaka mnohým smerniciam a nariadeniam došlo k zjednodušeniu ich činnosti a majú viaceré možnosti prístupu ku kapitálu. V nasledujúcom programovom období 2014-2020 by to mal byť program Výskum a inovácie, v rámci ktorého sa naši podnikatelia budú môcť uchádzať o približne 1,2 mild eur,“  hovorí Pavlis.

Biznis by mal prebrať leadership od štátu

Štát by mal vytvoriť stratégiu, ktorá otvorí pre biznis možností prebrať vodcovstvo v tejto oblasti, myslí si štátny tajomník Ministerstva financií, Vazil Hudák.

Sú dve hlavné oblasti, kde podľa neho podnikatelia potrebujú pomoc – investície do infraštruktúry a vytváranie inovatívnej ekonomiky.

Štát tu už vytvára určitú aktivitu, hovorí Hudák. Vláda v decembri 2013 schválila vytvorenie Slovenského investičného holdingu. Je to suverénny fond, kde sú uložené 3 % zdrojov EÚ (420 mil eur) s tým, že sa zdroje budú využívať na revolvingovej báze. Tak sa zabezpečí prísun dlhodobých a lacných peňazí na investovanie do fondov EU, hlavne na infraštruktúrne projekty. Tento fond bude mať aj zložku na podporu startupov.

Konkurenčná výhoda Slovenska je v pracovnej sile

Slovensko má vysoko motivovanú a vysoko kvalifikovanú pracovnú silu s veľmi dobrou pracovnou etikou. Je to veľmi dôležitá konkurenčná výhoda, povedal prezident U. S. Steel Košice, George Babcoke.