Politické strany sa zhodli na chemickej legislatíve

reach

 


Pozadie:

Návrh nariadenia o REACH (angl .skratka, označujúca registráciu, evaluáciu a autorizáciu chemikálií) obsahuje povinnosť súkromných spoločností realizovať počas 11 rokov zdravotný a bezpečnostný skríning pre vyše 30 000 chemických látok, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na trhu EÚ.

Otázky:

Výbor pre životné prostredie EP 10. októbra väčšinovo podporil spravodajcu Guida Sacconiho v jeho odporúčaní v rámci druhého čítania návrhu nariadenia o REACH (42 hlasov v prospech, 12 proti a 6 zdržaní sa).

Výbor opätovne prišiel s väčšinou pozmeňovacích návrhov Parlamentu z posledného roka, čo ponecháva Sacconimu silnejšiu pozíciu pri rokovaní s Radou ministrov pred možnou konenčou dohodou pred koncom tohto roka.

Sacconi k tomu povedal: „Výrobcovia a dovozcovia budú zodpovednými za analyzovanie svojich chemikálií a dokazovanie, že sú bezpečnými, alebo že je ich používanie nevyhnutné a prísne kontrolované. Nebezpečné produkty budú zaslané na autorizáciu za prísnych podmienok a proces by mal stimulovať vývoj bezpečnejších alternatív pre najviac nebezpečné látky.“

Pozmeňovacie návrhy obsahujú:

  • požiadavku, aby boli toxické chemikálie zakázané a nahradené bezpečnejšími alternatívami, kedykoľvek je to spoločensky a ekonomicky akceptovateľné (princíp substitúcie)

  • zavedenie princípu „povinnej starostlivosti“, ktorý by mal zabezpečiť, aby výrobcovia prevzali zodpovednosť za bezpečnosť produktov, keď ich riziká môžu byť „rozumne predvídané“

  • prehodnotenie autorizácií poskytnutých toxickým chemikáliám, a to každých päť rokov

Na tlačovej konferencii Sacconi vyzval Radu ministrov, aby „pracovala v prospech dohody“ a otvorila rokovania o dohode v druhom čítaní.

„Dnes sme demonštrovali, že máme väčšinu,“ povedal Sacconi, ktorému sa podarilo získať podporu liberálov a zelených a sformovať tak s jeho vlastnou socialistickou skupinou väčšinu vo výbore. „Teraz je čas na otvorenie rokovaní s Radou, aby sme dokončili legislatívny proces,“ dodal.

Ostáva však otvorenou otázkou, či sa podarí nájsť rovnakú väčšinu v pléne EP. Poslankyňa Ria Oomen-Ruijtenová povedala, že skupina EPP-ED, ktorá je v Parlamente najväčšou, by zabezpečila „aspoň 240“ hlasov na to, aby porazila socialistov. Pretože výbor má len 59 poslancov, Oomen-Ruijtenová tvrdí, že „nie je reprezentatívny pre plénum“, ktoré má 732 poslancov.

Pozície:

Skupina vpravo od stredu EPP-ED tvrdí, že chce ostať tak blízko pri predchádzajúcej pozícii Rady k princípu nahradenia, ako len bude možné. Podľa Oomen-Ruijtenovej chcú „socialisti, liberáli a zelení zaviesť … mnoho byrokratických prekážok“ do procedúry tým, že vyžadujú analýzu prínosov a nákladov „automaticky pri každej žiadosti“.

Podľa Oomen-Ruijtenovej by mohli súvisiace náklady súkromných spoločností „narásť na maximum 70 000 eur pri povinnej socio-ekonomickej analýze“, čo by urobilo autorizáciu týchto produktov „prakticky nemožnou“.

„Používanie okolo 4000 chemických látok v EÚ, ktoré sú dôležité pre výrobu high-tech produktov, by bolo v dôsledku tejto požiadavky zakázané,“ povedala.

Pre stranu PES (socialisti) je „princíp substitúcie základným kameňom celej legislatívy o chemikáliách“. Skupina verí, že by mala „nabádať odvetvie, aby vyvíjalo bezpečnejšie alternatívy pre chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie pracovníkov a občanov.“

Skupina ALDE (liberáli) Sacconiho podporila. „Poslanci zaujali pevné stanovisko,“ povedal Chris Davies (ALDE, Veľká Británia). „Musíme nástojiť na silných ustanoveniach pre nahradenie najnebezpečnejších chemikálií, ak existujú bezpečnejšie náhrady. Bez pokroku v tejto veci REACH nikdy nesplní cieľ – poskytnúť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.“

Skupina Zelených, ktorá sa spojila vo výbore so socialistami a liberálmi, bola optimistická. „Dnešné hlasovanie Výboru pre životné prostredie je dôležitým krokom k zabezpečeniu toho, že REACH pôjde smerom k dosiahnutiu svojho zamýšľaného cieľa ochraňovať ľudské zdravie a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami,“ povedal poslanec frakcie Zelených zo Švédska Carl Schlyter.

Ďalšie kroky:

  • 14. november 2006: očakáva sa hlasovanie v pléne EP

  • 4. december 2006: pravdepodobne dôjde k hlasovaniu v Rade a konečnému schváleniu REACH

  • Ak sa Parlament a Rada nedohodnú, bude zvolaný Dohodovací výbor, ktorý by mal zabezpečiť urovnanie ostávajúcich rozdielov.