Poškodení zákazníci sa budú môcť brániť kolektívnymi žalobami, schválili europoslanci

justice-4592723_1920 [Pixabay]

Poslanci Európskeho parlamentu schválili nový právny predpis, ktorý skupinám spotrebiteľov v EÚ umožní spojiť sa a podniknúť kolektívne kroky na ochranu svojich práv.

Nové pravidlá zavedú vo všetkých členských štátoch harmonizovaný model žaloby v zastúpení, ktorý spotrebiteľom zaistí náležitú ochranu pred hromadným poškodzovaním ich práv a obchodníkom zabezpečí primerané záruky pred zneužívaním súdnych sporov.

Každý členský štát musí na základe schválenej smernice zaviesť minimálne jeden účinný procesný mechanizmus, ktorý umožní oprávneným subjektom – napríklad spotrebiteľským organizáciám alebo verejným subjektom – podávať žaloby o vydanie príkazných (pozastavenie alebo zákaz) alebo nápravných opatrení (kompenzácia). Nová právna úprava by mala zamedziť nezákonným praktikám a uľahčiť spotrebiteľom prístup k spravodlivosti, a zlepšiť tak fungovanie vnútorného trhu.

Ochrana spotrebiteľa sa naprieč Európou výrazne líši

Podľa Európskej komisie sa ale v ostatných rokoch dramaticky zvýšila dôvera spotrebiteľov v elektronický obchod.

Európsky model kolektívnej žaloby umožní zastupovanie skupín spotrebiteľov a podávanie žalôb iba oprávneným subjektom, napríklad spotrebiteľským organizáciám, nie však advokátskym kanceláriám.

„Táto nová smernica prináša rovnováhu medzi väčšou ochranou spotrebiteľov a potrebnou právnou istotou pre podniky. V čase, keď Európa prechádza ťažkou skúškou, Európska únia dokázala, že vie priniesť výsledky a prispôsobiť sa novej realite, lepšie chrániť svojich občanov a ponúknuť im nové konkrétne práva ako odpoveď na globalizáciu a jej excesy,‟ vyhlásil europoslanec a spravodajca prijatej legislatívy Geoffroy Didier (EPP)

Pri podávaní cezhraničných žalôb budú musieť oprávnené subjekty spĺňať rovnaké kritériá v celej EÚ. Mali by okrem iného preukázať určitý stupeň stability a verejnú aktivitu, ako aj to, že sú neziskovou organizáciou. V prípade domácich žalôb budú musieť spĺňať kritériá zadefinované v legislatíve daného členského štátu.

Aby sa nekalé konanie neopakovalo

Nová smernica prináša tiež spoľahlivé záruky pred zneužívaním sporov, a to najmä zavedením zásady, podľa ktorej „platí strana, ktorá prehrá spor“. Trovy konania by tak mal aj za úspešného účastníka hradiť neúspešný účastník sporu.

V snahe predchádzať zneužívaniu žalôb v zastúpení by sa tiež nemali priznávať náhrady škody, ktoré majú sankčný charakter. Oprávnené subjekty by zároveň mali zaviesť postupy, ktoré zabránia konfliktu záujmov a vonkajšiemu vplyvu, a to najmä ak sú financované treťou stranou.

Ako chce nová vláda chrániť spotrebiteľov v energetike?

Žiadna z koaličných strán sa vo svojom predvolebnom programe nevenovala priamo nekalým praktikám pri predaji elektriny, všetky však sľubujú zlepšenie fungovania Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a riešenie energetickej chudoby.

Kolektívne žaloby bude možné iniciovať proti obchodníkom, ktorí sú podozriví z porušenia práva EÚ v rôznych oblastiach, ako sú ochrana údajov, cestovanie a cestovný ruch, finančné služby, energetika či telekomunikácie.

Smernica sa bude vzťahovať aj na prípady protiprávneho konania, ktoré sa skončilo pred podaním alebo uzavretím žaloby v zastúpení. Toto opatrenie by malo zabrániť budúcemu opakovaniu praxe, pri ktorej dochádza k porušovaniu právnych predpisov.

Smernica, ktorú v utorok schválil Parlament, vstúpi do platnosti za 20 dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na jej zavedenie do svojho vnútroštátneho práva a ďalších šesť mesiacov, aby ju začali uplatňovať v praxi. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na žaloby v zastúpení podané odo dňa, keď smernica nadobudne účinnosť.

Reakcie europoslancov

Podľa Moniky Beňovej (SMER-SD, S&D) žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov sú reakciou na veľké kauzy ako Dieselgate, týkajúcu sa emisných škandálov v automobilovom priemysle, či zneužívanie osobných dát používateľov sociálnych sietí v prípade „Cambridge Analytica.“

„Spotrebitelia, ktorí sú preukázateľne klamaní, majú mať možnosť domôcť sa nápravy spoločne, aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce a kolektívnych žalôb. Takáto možnosť v európskych právnych predpisoch doposiaľ chýbala,“ povedala Beňová.

Eugen Jurzyca (SaS, ECR) pripomína, že kolektívne žaloby bývali kedysi používané len v minime krajín a vo zvyšku sveta mali skôr povesť umelých súdnych sporov, ako napríklad v USA. Dnes až sedemnásť z 25 najväčších ekonomík umožňuje postup kolektívnych žalôb.

„Myslím si, že tento úspech kolektívnych žalôb stojí na tom, že sú efektívnym doplnkom k priamej regulácii v oblasti ochrany spotrebiteľa. Preto tento návrh podporujem,“ dodal.

Podľa Michala Šimečku (Progresívne Slovensko, RE) možnosť podávať hromadné žaloby vyrovnáva nepomer síl, ktorý často vidieť napríklad v spotrebiteľských sporoch príliš často, a je preto dôležitým krokom k naozaj férovému trhovému prostrediu.

„Kto verí v spravodlivosť, verí aj v rovnosť šancí,“ hovorí Šimečka.