Poslanci varujú pred bojmi pri reforme rozpočtu EÚ

Foto: waɪ.tiː / flickr

Veľkosť, štruktúra a priority európskeho rozpočtu by sa mali čoskoro zmeniť. Do konca roka by Európska komisia mala spustiť konzultáciu týkajúcu sa reformy financovania EÚ. Európsky parlament minulý mesiac vytvoril špeciálny výbor pre reformu rozpočtu (SURE). Na jeho čele je Nemka Jutta Haugová z radov socialistov, pričom správu má vypracovať španielsky konzervatívec Salvador Garriga Polledo.

Goran Färm, hovorca S&D pre oblasť rozpočtovej politiky včera novinárom povedal, že skupina usúdila, že súčasný politický a ekonomický kontext veľmi sťaží reformovanie rozpočtu správnym spôsobom a zvýšenie vlastných zdrojov Európskej únie. „Musíme dokázať, že európske peniaze sú dobré pre všetkých,“ tvrdí Färm a dodal, že väčšina občanov vníma vyjednávanie o európskom rozpočte ako proces spojený s politickými záujmami a nie s riešením problémov bežných Európanov.

Pre hospodársku krízu viaceré členské štáty žiadajú obmedzujúci prístup k európskemu rozpočtu, napriek tomu, že Únii udelili nové kompetencie vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy a nových hospodárskych priorít stratégie Európa 2020.

„Videli sme to počas prvého čítania rozpočtu na rok 2011 – niektoré členské štáty ho chcú okresať,“ povedal Färm. Podľa jeho slov je však okresávanie európskeho rozpočtu krátkozraké, pretože z národné rozpočty priemerne rastú rýchlejšie ako rozpočet EÚ.

Skupina S&D tvrdí, že rozdiel medzi stropom vlastných zdrojov EÚ a mierou výdavkov na európsky rozpočet od roku 2000 dramaticky stúpol. Znamená to, že od 28 do 40 miliárd eur ročne by sa mohlo zmobilizovať a slúžiť na spĺňanie spoločných cieľov a politík bez celkového zvyšovania fiškálneho tlaku.

Hľadanie nových peňazí, ale nie hneď

Mnohí poslanci vyzývajú k zvyšovaniu vlastných zdrojov EÚ cez nové fiškálne nástroje, napríklad daň z finančných transakcií, bankového sektora či emisií. Podľa Färma však ešte čas na takéto boje nedozrel.

Miesto toho skupina očakáva, že Európska komisia a Európska rada udržia európsky rozpočet na rovnakej úrovni ako v súčasnosti, pričom súčasne bude rešpektovať strop vlastných zdrojov EÚ (1,29 % hrubého národného dôchodku členských štátov v oblasti záväzkov a 1,23 v platbách).

„Potrebujeme dosiahnuť, aby členské štáty pochopili, že nejde o stratené peniaze, ale že sú dobre investované do infraštruktúry, vzdelávania a výskumu,“ zdôraznil Färm a dodal, že nový parlamentný výbor sa zameria na priority s predpokladom, že budú musieť byť aj financované. Okrem toho poznamenal, že navrhnutie modelu pre nové európske vlastné zdroje by si vyžiadalo zmeny zmluvy, a v súčasnosti EÚ podľa neho potrebuje skôr stabilitu zmluvy.

Lepšia synergia medzi rozpočtom a cieľmi Únie

Podľa správy príslušného parlamentného výboru synergia medzi strategickými cieľmi politiky EU a rozpočtovými politikami bola v minulosti veľmi slabá. Len  malá časť európskeho rozpočtu smerovala na spĺňanie cieľov Lisabonskej stratégie.

„Európsky projekt budujeme cez rozpočet. Ak ho obmedzíme, obmedzíme aj projekt,“ tvrdí Stéphane Le Foll, podpredseda S&D zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozpočet. Socialisti varovali proti znovuznárodňovaniu tzv. tradičných európskych politík – Spoločnej poľnohospodárskej politiky či kohéznej politiky. „Tieto politiky musia byť aj naďalej adekvátne financované z rozpočtu EÚ,“ tvrdí S&D, ktorá navrhuje, aby sa tradičné politiky stali kompatibilnejšími s novými prioritami – klimatickými zmenami, energetickou bezpečnosťou, finančnou a hospodárskou reformou.

Najprv treba zjednodušiť prístup k financovaniu z EÚ

Nový parlamentný výbor pre reformu rozpočtu by mal predložiť správu, ktorú by mal Parlament schváliť do júla 2011, kedy Komisia tiež prednesie svoj návrh viacročného finančného rámca.

Výbor sa bude musieť najprv zamerať na úplný základ. Podľa Färm ide o podporu komplementarity národných a európskych rozpočtov a zjednodušenie prístupu k prostriedkom Spoločenstva.

„Čoraz častejšie počujeme, že prístup k európskym zdrojom je komplikovaný, najmä pre komplexné procedúry podávania žiadosti a kontroly výdavkov […] Treba nájsť novú rovnováhu medzi bojom proti podvodom a zlepšovaním míňania,“ tvrdí S&D.