Pre európske malé a stredné podniky je tento rok obrat k lepšiemu

Ilustračné foto, Zdroj: TASR, Oliver Ondráš

„Po piatich rokoch neistého ekonomického prostredia by podľa očakávaní rok 2013 mal byť prvým rokom od roku 2008, ktorý zaznamená kombinovaný nárast súhrnnej zamestnanosti a pridanej hodnoty vygenerovanej malými a strednými podnikmi v EÚ,“ informuje Európska komisia na základe hodnotenia výkonu MSP v EÚ.

Celková zamestnanosť v malých a stredných podnikoch v EÚ by sa mala tento rok pri medziročnom porovnaní zvýšiť o 0,3 % a pridaná hodnota o 1 %. Podľa predbežných odhadov by pozitívny vývoj mal v roku 2014 ďalej zrýchliť.

„Malé a stredné podniky sú zdrojom životnej sily našej ekonomiky, keďže nám teraz pomáhajú prekonať najvážnejšiu krízu za posledných 50 rokov,“ konštatoval podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Odolnosť MSP

V roku 2012 v EÚ celkovo pôsobilo 20,4 milióna MSP a zamestnávali 86,8 milióna ľudí, čo bolo v tom roku 66,5 % všetkých pracovných miest . Väčšinu z nich tvorili mikrofirmy do 10 zamestnancov, ktoré zodpovedali za tretinu zamestnanosti.

Na druhej strane, vlani v segmente MSP zaniklo 610 tisíc pracovných pozícií. Ich príspevok na HDP klesol o 1,3 % z 3,44 bilióna eur v roku 2011 na 3,39 bilióna v roku 2012.

Napriek tomu boli menšie firmy v začiatkoch krízy v období 2008 – 2011 odolnejšie voči dôsledkom hlbokej a komplexnej krízy ako veľké podniky, no na druhej strane tempo ich obnovy je pomalšie.

Rozdiely vo výkone medzi malými a veľkými spoločnosťami reflektuje oslabený domáci dopyt, ktorý je kľúčovým faktorom pre MSP, kým veľké firmy profitovali z lepších výsledkov exportu.

Keďže by sa domáci dopyt mal tento a budúci rok do istej miery zlepšiť, malé firmy by mohli v tom čase výkonnosť veľkých firiem dobehnúť.

Viac ako dve tisíc opatrení na podporu MSP

Rámcom pre opatrenia na podporu MSP je Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA). Je založený na desiatich pilieroch – podnikanie, druhá šanca, najprv mysli v malom princíp, citlivá administratíva, štátna pomoc a verejné obstarávanie, prístup k financiám, jednotný trh, zručnosti a inovácie, prostredie a internacionalizácia. Komisia pritom pravidelne vyhodnocuje jeho uplatňovanie v členských štátoch.

Podľa Komisie len v rokoch 2010 – 2012 členské štáty prijali viac ako dve tisíc politických opatrení na podporu MSP. Najviac z nich sa zameriavalo na zlepšovanie podnikateľského prostredia a najmenej sa vzťahovalo na pilier druhá šanca pre podnikateľov, ktorým pokus o podnikanie nevyšiel.

Slovensko v pilieroch SBA zaostáva

Podľa údajov za rok 2012 na Slovensku pôsobilo viac ako 378 tisíc MSP, ktoré zamestnávali 986 tisíc zamestnancov a produkovali okolo 18 miliárd eur pridanej hodnoty pre ekonomiku. Prestavovali 99,9 % všetkých firiem.

Pokiaľ ide o obnovu tak je segment na dráhe smerom k návratu na úroveň výkonu v roku 2010. Výrobné MSP sa z krízy dostávali ľahšie vďaka ich zapojeniu do celoeurópskych dodávateľských reťazcov. Zvyšok však potrebuje, aby boli prijaté ďalšie opatrenia na podporu modernizácie.

V prípade podnikateľského prostredia Komisia konštatuje, že napriek selektívnej intervencii v tejto oblasti Slovensko v roku 2012 zastavilo v obiehaní nastaveného profilu vyplývajúceho z princípov SBA a v implementácií opatrení na podporu MSP zaostáva.

„Malé a stredné podniky by mali prospech zo zlepšenia uplatňovania princípu najprv mysli v malom pri prijímaní rozhodnutí a zefektívnenia konkurzného konania a vymáhania zmluvných záväzkov, ako aj z plnej implementácie 41-bodového programu vládnych opatrení,“ zdôraznila Komisia.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.