Prísnejší systém bankovej regulácie

Komisár Charlie McCreevy počas svojho vystúpenia v Európskom parlamente bližšie ozrejmil zámer zmeniť európsku smernicu Basel II o kapitálových požiadavkách pre banky. Mali by sa tým posilniť bezpečnostné mechanizmy a risk-manažment bánk. Navrhované zmeny:

  • nové pravidlá, ktoré obmedzia riziko z veľkých expozícií
  • harmonizácia definície hybridného kapitálu
  • kapitálové požiadavky pre riziko defaultu v bankovom portfóliu
  • definícia významu transferu rizika
  • technické zmeny v systéme zabezpečenia
  • séria zmien na zmiernenie administratívnej záťaže

Podľa komisára McCreevyho sú tieto zmeny nevyhnutné a vyzval Európsky parlament, aby prijal vyhlásenie, v ktorom ich podporí: „Občania musia vedieť, že sme schopní kolektívne dosiahnuť pokrok v týchto dôležitých otázkach.“ Zároveň apeloval na Parlament, Komisiu a Radu, aby sa dohodli na zmenách v smernici do apríla 2009.

Smernica by mala tiež posilniť systém bankového dozoru cez systém kolégia dozorcov. Ich práca by mala byť viac koordinovaná, s väčšou mierou zodpovednosti. V poslednom čase sa vo finančných kruhoch a medzi politikmi ozývajú hlasy, aby kolégiá dozorcov dohliadali na činnosť veľkých nadnárodných bankových skupín. Napríklad, holandskí a belgickí predstavitelia bankového dozoru už dnes spoločne dohliadajú na operácie Fortisu – belgicko/holandskej bankovej a poisťovacej skupiny.

Ozývajú sa aj návrhy na vznik jedného Európskeho finančného regulátora. Zatiaľ však nemá z politických i praktických dôvodov reálnu šancu uspieť.

McCreevy pred europoslancami potvrdil, že revízia smernice dá kolégiám dozorcov „pevné legálne základy“: „Cieľom je posilniť spoluprácu pri dozore, s dôrazom na krízovú prevenciu a vypracovanie plánov pre nepredvídateľné udalosti.“