Pristúpenie k euru: ostáva ešte veľa práce

Euro

Krátka správa

Konvergenčná správa, predstavená Komisiou 5. decembra 2006, odhalila, že sa kandidáti na vstup do eurozóny dostatočne nesnažia splniť kritériá.

Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, malta, Poľsko, Slovensko a Švédsko by mali vstúpiť do eurozóny hneď ako splnia kritériá. Ide o udržanie nízkej miery inflácie, obmedzenie rozpočtového deficitu, stabilný menový kurz a nízku dlhodobú úrokovú mieru a právnu zlučiteľnosť.

Vo Švédsku je problém skôr politický – vstup do eurozóny bol odmietnutý v referende v roku 2003, hoci krajina nepatrí medzi členov, ktorí si vyrokovali výnimku z povinnosti prijať spoločnú menu (v súčasnosti je to Dánsko a Veľká Británia).

Okrem Slovinska, ktoré prijme euro 1. januára 2007, všetci členovia ktorí pristúpili v roku 2004 (teda vrátane Slovenska) majú problémy so znižovaním verejných výdavkov a udržaním nízkej hodnoty inflácie.

Komisár pre hospodárske a menové otázky Joaquín Almunia podporil uchádzačov o členstvo v eurozóne slovami: „Hoci sa ukazuje, že cesta k euru je zložitejšia, než si niektorí na počiatku mysleli, odmena určite za tú snahu stojí.“

Konvergenčná správa 2006, Európska komisia

kritérium splnené poznámka
Inflácia

Česká republika
Cyprus
Poľsko
Švédsko

Referenčná hodnota pre rok 2006 bola 2,8%.
Stav verejných financií Estónsko
Cyprus
Lotyšsko
Švédsko
Ak sa na krajinu nevzťahuje rozhodnutie Rady o nadmernom deficite (orientačne – nad 3% HDP).
Stabilita výmenného kurzu Estónsko

Minimálne 2 roky v ERM II, od 2.5. 2005 sú členmi Cyprus, Malta, Lotyšsko, od 28.11. 2005 Slovensko.
Dlhodobé úrokové sadzby Maďarsko Priemerná dlhodobá úroková sadzba max. o 2% vyššia ako sadzby max. 3 najúspešnejších krajín v cenovej stabilite v danom roku.
Estónsko: nie je k dispozícii zodpovedajúce merítko pre posudzovanie, to ale neznamená, že krajina kritérium nespĺňa.
Právna zlučiteľnosť Estónsko Zlučiteľnosť vnútroštátnych predpisov s čl. 108 a 109 Zmluvy a so Štatútom ECB.
Potrebné zákony má v parlamente už Cyprus (október 2006) a Malta (november 2006).

Samostatnú správu o konvergencii publikovala v ten istý deň Európska centrálna banka (ECB). Jej smerovanie sa v zásade zhoduje s Komisiou. Hodnotenie pokroku kandidátov na prijatie eura je zmiešané. Správa ECB tvrdí, že od roku 2004 „mnohé z hodnotených krajín urobili pokrok v hospodárskej konvergencii, no v niektorých krajinách bol zaznamenaný aj návrat späť“. ECB tiež zdôraznila potrebu udržateľnejšieho prístupu: „Udržateľnosť je kľúčová. Konvergencia musí byť dosiahnutá na trvalom základe, nie len v jednom momente.“