Regióny chcú šetriť energiou

Krátka správa

Deklarácia o energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojoch, podpísaná 7. decembra 2006 na okrúhlom stole organizovanom v Bruseli Výborom regiónov, Európskou federáciou regionálnych energetických a environmentálnych agentúr a Zhromaždením európskych regiónov.

Deklarácia obsahuje sériu samostatných prísľubov jednotlivých regiónov. Medzi príkladmi je prísľub rady švédskeho regiónu Kalmar, že sa stane „do roku 2050, alebo skôr, úplne nezávislým na fosílnych palivách“, či záväzok španielskeho regiónu Navarra, že do roku 2010 bude vyrábať 75% energie z obnoviteľných zdrojov.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs na okrúhlom stole vyjadril nádej, že budú nasledovať aj iné regióny a tiež si stanovia kvantitatívne ciele.

Oznámil, že pripravované opatrenia na úrovni EÚ obsahujú aj revíziu požiadaviek na označovanie obalov elektrických prístrojov a zariadení (smernica o ekodizajne), podľa ktorej bude môcť štandard „A“ získať len „10-20% najefektívnejších zariadení“.

V sektore stavebníctva by podľa komisára krajiny a regióny „mohli a mali zvážiť omnoho viac už teraz, a nie čakať na iniciatívu Bruselu“ v zvyšovaní energetickej efektívnosti po želanú úroveň.

Piebalgs povedal, že v roku 2007 budú revidované pravidlá štátnej pomoci tak, aby sa odstránili ustanovenia špecificky zakazujúce podporu produkcii energeticky efektívnych tovarov. V súčasnej podobe tieto pravidlá umožňujú členským krajinám iba prijatie fiškálnych opatrení (ako zníženie dane) pre podporu dopytu pre energeticky efektívnejšie prístroje a autá, ktoré vypúšťajú menej CO2.