Remišová predstavila novú architektúru eurofondov, nie všetkým rezortom sa páči

Na snímke sprava podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Veronika Remišová (Za ľudí) a Štátny tajomník MIRRI SR Vladimír Ledecký (Za ľudí). [FOTO TASR/Martin Baumann]

Boj ministerstiev o budúce eurofondy môže začať. Rezort regionálneho rozvoja predstavil návrh, ako si predstavuje štruktúru a rozdelenie kompetencií v riadení Operačného programu Slovensko. Zo systému vypadlo napríklad ministerstvo zdravotníctva, ktoré tento krok kritizuje.

Pre eurofondy na Slovensku dlhodobo platí jeden železný paradox: čím viac sa úrady a politici snažia zasahovať do systému ich čerpania, aby ho zjednodušili, tým sa stáva zložitejším.

Prijímateľom európskych dotácií sa postupne nerozširuje iba katalóg dokumentov, ktoré musia študovať a prácne vypisovať, ale aj okruh úradov, s ktorými o eurofondoch komunikujú. Od vstupu Slovenska do Únie sa ich počet viac ako strojnásobil.

Rozvetvená eurofondová štruktúra je podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) jedným z hlavných dôvodov, prečo má Slovensko problémy s čerpaním európskych prostriedkov v tomto programovom období.

Šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) preto teraz do medzirezortného pripomienkového konania predložila materiál, ktorý má do budúceho programového obdobia výrazne zoštíhliť eurofondový byrokratický aparát a rozdeliť kompetencie medzi jednotlivé ministerstvá.

Viaceré rezorty ale už teraz majú voči materiálu MIRRI svoje výhrady.

V čom je problém

Od vstupu do EÚ Slovensko čerpalo Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) v rámci troch operačných programov. Implementačná štruktúra eurofondov sa pred každým obdobím upravovala. Popri množstve operačných programov sa menil aj počet inštitúcií, ktoré sú do rozhodovania o eurofondoch zapojené.

Najväčšiu zodpovednosť za čerpanie eurofondov v rámci operačných programov majú riadiace orgány (RO). Riadiacimi orgánmi sú spravidla jednotlivé ministerstvá. Tie môžu časť právomocí v riadení programu preniesť na takzvané Sprostredkovateľské orgány (SORO).

Sprostredkovateľskými orgánmi sú jednotlivé ministerstvá, samosprávne kraje, alebo krajské mestá. Úlohami SORO môžu byť poverené aj implementačné agentúry ministerstiev, ako napríklad Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pri rezorte hospodárstva, alebo Slovenská agentúra životného prostredia pri envirorezorte.

V prvom programovom období, ktorého sa Slovensko zúčastnilo, bolo funkčných sedem sprostredkovateľských orgánov. V ďalšom období, teda v rokoch období 2007 až 2013, ich počet narástol narástol na 21. Aktuálne ich je 28.

A práve skúsenosti zo súčasného obdobia podľa MIRRI ukazujú, že veľký počet subjektov má „negatívny vplyv“ na čerpanie eurofondov.

Dokazovať to má aj pohľad na tempo čerpania v jednotlivých programových obdobiach. V šiestom roku tohto programového obdobia je implementácia pomalšia, ako v rovnakom roku predošlého obdobia, kedy bol počet SORO menší.

Zdroj: MIRRI.

Zložitá riadiaca štruktúra sa na čerpaní podpísala hneď na začiatku obdobia. MIRRI poukazuje na to, že niektorým ministerstvám trvalo veľmi dlho, kým začali vypisovať úvodné eurofondové výzvy a začali vyplácať prvé dotácie. Ministerstvo kultúry napríklad prijímateľom prvé peniaze začalo posielať až po viac ako piatich rokoch (2021 dní) od schválenia programu.

Problémový regionálny program

Ako príklad priameho súvisu medzi počtom SORO a rýchlosťou čerpania MIRRI uvádza Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Ide v súčasnosti o najproblémovejší program. Pre slabé tempo čerpania prišiel už v roku 2015 o takmer 40 miliónov eur.

Problémy programu, ktorý je určený hlavne na projekty samospráv, sa navyše stupňujú. Ako nedávno informovala ministerka Remišová, programu na konci tohto roku hrozí strata ďalších 109 miliónov eur. IROP prichádza o peniaze vtedy, keď prostriedky určené na jeden finančný rok, nedokáže vyčerpať ani v priebehu troch rokov. MIRRI preto prebral program pod svoje krídla od rezortu pôdohospodárstva.

V regionálnom programe je pritom do čerpania zapojených najviac sprostredkovateľských orgánov – až 18. Samosprávy podľa MIRRI doplácajú na nejednotný výklad pravidiel zo strany riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov. SORO často uplatňuje prísnejšie požiadavky ako ministerstvo zodpovedné za program.

„Samotný RO pre IROP uvádza, že na súčasnom stave implementácie IROP má významný podiel pomalý nábeh implementácie v rámci prípravnej fázy kvôli nastaveniu funkčného implementačného modelu IROP (dlhý proces prípravy a podpisovania delegovacích zmlúv pre SO kvôli vysokému počtu SO,“ popisuje v materiáli Remišovej rezort.

Odborníčka na eurofondy: Nové ministerstvo je zbytočné, dôležité návrhy vznikajú bez diskusie

Hlavným problémom eurofondov už dávno nie je korupcia, ale náročný proces čerpania, hovorí KATARÍNA ROCHOVSKÁ. Prijímatelia eurofondov podľa nej často doplácajú na chyby úradov. „Ak niektorý orgán pochybil, tak má niesť právne dôsledky svojho konania ten, kto ho spôsobil, a to nie len právne, ale aj hmotné,“ dodáva odborníčka na fondy EÚ. 

Nová architektúra

To je dôvod, prečo podľa rezortu regionálneho rozvoja treba architektúru eurofondov do nového programového obdobia prekopať. Prvým veľkým zásahom do dotačnej schémy je zúženie počtu operačných programov. Už v máji vláda schválila uznesenie, podľa ktorého sa európske peniaze budú rozdeľovať z jediného Operačného programu Slovensko.

Jeden operačný program bude mať súčasne iba jeden riadiaci orgán, ktorým bude ministerstvo regionálneho rozvoja. To teraz navrhuje, aby sa výrazne zoškrtal aj zoznam sprostredkovateľských orgánov. Túto funkciu má po novom plniť šesť ministerstiev plus Úrad pre verejné obstarávanie SR (ÚVO).

„Jednoduchšia implementačná štruktúra SO bude viesť k odbúraniu administratívnej záťaže a zložitosti procesov, čím sa umožní jednoduchší prístup žiadateľov k finančným prostriedkom a znížia sa finančné a personálne nároky na celkovú koordináciu, riadenie a kontrolu,“ verí ministerstvo.

Remišovej ministerstvo už vie, ako využije nové eurofondy na boj s COVID-19

Väčšinu dodatočných eurofondov z plánu obnovy EÚ chce ministerstvo regionálneho rozvoja využiť na kurzarbeit a mzdy pre ľudí z najpostihnutejších sektorov, ako kultúra a šport. Dodatočné peniaze dostanú aj samosprávy na investície do dopravy. 

MIRRI v dokumente upozorňuje, že okrem počtu orgánov sa treba vyhnúť aj problémom s rozdelením kompetencií medzi riadiaci a sprostredkovateľský orgán. Teda dať im deliacu líniu, aby sa zlepšila ich komunikácia a nedochádzalo k rôznym výkladom pravidiel.

Ministerstvo regionálneho rozvoja ako riadiaci orgán bude zodpovedať za riadenie celého programu: programovanie a tvorbu riadiacej dokumentácie, usmerňovanie a koordináciu sprostredkovateľských orgánov, alebo krízové riadenie, ak si niektorý SORO nebude plniť svoje úlohy.

Sprostredkovateľské orgány dostanú na starosť hlavne riadenie projektov. Budú pripravovať výzvy, vyberať projekty a kontrolovať ich správne vykonávanie.

Nespokojné ministerstvá

Ministerstvá na zozname SORO zostali aj podľa toho, či sa ich agenda prekrýva s hlavnými politickými cieľmi eurofondov, ktoré na ďalších sedem rokov určila Európska komisia.

Zo zoznamu, naopak, vypadávajú dve ministerstvá – rezort zdravotníctva a rezort kultúry – a Vyššie územné celky. Z argumentácie Remišovej ministerstva vyplýva, že hlavným dôvodom je neefektívne čerpanie tých eurofondov, ktoré v súčasnom nastavením ako sprostredkovateľské orgány majú na starosti práve tieto inštitúcie.

Zdroj: MIRRI.

 

Portál EURACTIV.sk sa pýtal jednotlivých ministerstiev, ako hodnotia návrh MIRRI.

Ministerstvo zdravotníctva s vyradením zo zoznamu SORO nesúhlasí. Rezort pripomína priority, ktoré vláda napísala do programového vyhlásenia a ktoré sú v súlade so cieľmi EÚ. Menuje dlhodobú starostlivosť, infraštruktúru ústavných zdravotníckych zariadení, podporu duševného zdravia, či stabilizáciu zdravotníckeho personálu.

Dodáva, že tieto aktivity podľa kompetenčného zákona spadajú pod rezort zdravotníctva. Ďalším argumentom podľa rezortu je, že niektoré zdravotnícke aktivity budú pokračovať aj po skončení tohto programového obdobia.

„Vzhľadom na uvedené skutočnosti návrh rozdelenia kompetencií sprostredkovateľských orgánov nepovažuje ministerstvo zdravotníctva za optimálny,“ uviedol rezort s tým, že tieto výhrady vznesie aj v pripomienkovom konaní.

Ministerstvo kultúry sa priamej odpovedi vyhlo. Vo svojom stanovisku píše, že v ďalšom programovom období sa chce zmerať na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, budovanie kultúrnej infraštruktúry a rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ale aj zabezpečenie spolufinancovania projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026. „V predbežnom návrhu Partnerskej dohody, ako aj v pripravovanom návrhu Operačného programu Slovensko sa spomínané aktivity nachádzajú,“ uzatvára.

Aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude mať k návrhu zásadné pripomienky, o ktorých MIRRI vopred informovalo. Rezort žiada, aby bol jediným sprostredkovateľským orgánom pre „sociálne eurofondy“. Podľa návrhu MIRRI by v politickom cieli „Sociálnejšia Európa“ sprostredkovateľskými orgánmi mali byť aj rezorty školstva a vnútra.

Tiež trvá na tom, aby v tomto politickom cieli malo možnosť programovania, monitoringu a kontroly.

„Aj na základe Programového vyhlásenia vlády budeme dôsledne vyžadovať zachovanie špecifickostí Európskeho sociálneho fondu plus,“ odpísala hovorkyňa ministra Eva Rovenská.

„MPSVR SR dokazuje už roky, že vie zdroje z Európskeho sociálneho fondu plus alokovať a distribuovať efektívne a transparentne. Sme presvedčení, že na experimenty v dnešnej krízovej dobe nemá Slovenská republika ani čas ani kapacity,“ dodáva.

Ministerstvo životného prostredia bude trvať na tom, aby malo ako sprostredkovateľský orgán „náležité kompetencie“ v tých častiach operačného programu, ktoré spadajú pod envirorezort.

Ostatné ministerstvá sa v tejto fáze k návrhu MIRRI nechceli vyjadriť s tým, že si ho potrebujú najskôr zanalyzovať. Po tom svoje názory predstavia v pripomienkovom konaní.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8