Šafárenie EÚ v uplynulom roku

Krátka správa

80% rozpočtu EÚ nemohlo prejsť audítorskou kontrolou. Dôvodom je nedostatočná vnútorná kontrola zo strany Európskej komisie, ale aj členských krajín. Konštatuje to Európsky dvor audítorov, ktorý včera vydal finančnú správu za rok 2006.

Podľa prezidenta Dvora audítorov, Huberta Webera, tkvejú príčiny v únikoch z komunitárneho rozpočtu v zanedbanej a slabej informovanosti zamestnancov o celom komplexe pravidiel, na základe ktorých prebiehajú finančné operácie Spoločenstva. Dodal: „Verím, že občania EÚ sú oprávnení očakávať, že fondy EÚ budú spravované vhodne a budú kontrolované v celej Únii.“

Rozpočet Komisie predstavoval v roku 2006 sumu 107 mld. eur. Pravidelná finančná správa Dvora audítorov sa každoročne snaží poukázať na nesúmernosti v používaní peňazí Exekutívou.

12% regionálnej pomoci nebolo zaúčtovaných správne. Dokument poukazuje na fakt, že „medzi novými poberateľmi poľnohospodárskej pomoci EÚ sú železničné spoločnosti, jazdecké a chovateľské kluby koní, golfové a voľnočasové kluby a mestské rady.“ Správa naznačuje, že nie celkom jasné platby sa vyskytli najmä v rámci štrukturálnych politík Komisie. Zároveň za čiastočne problematickú označuje aj farmársku politiku.

Správa na druhej strane odhalila značné zníženie celkovej očakávanej miery platobných chýb v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP). Jej autori oceňujú „značné úsilie“ vyvinuté Komisiou bojovať so slabosťou vlastného manažmentu fondov. Čiastočne vyzdvihli aj efektivitu Schémy jednotných platieb.

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie, vo svojej reakcii na správu vyzdvihol „reálny pokrok“ učinený exekutívou. Dodal: „Som šťastný, keď vidím, že Dvor [audítorov] dáva zelenú viac ako 40% platieb.“ Pre porovnanie uviedol, že ide o posun oproti situácii spred troch rokov dozadu, kedy bolo len 6% platieb úplne transparentných.

Kallas pripustil, že štrukturálne financovanie je problematickou oblasťou. Povzbudil však členské krajiny, aby sa viac pričinili o redukciu chýb svojich národných systémom manažmentu fondov.

Prezident Dvora audítorov uzavrel predstavovanie Správy slovami, že „Komisia by mala byť vedúcim príkladom dávania dôrazu na navrhovanie a vykonávanie vlastnej vnútornej kontroly efektivity systémov v oblasti priameho manažmentu fondov EÚ.“ Odkázal pri tom na jej vlastné interné a externé politické kroky.