Samosprávy: Agrorezort v agrodotačnom pláne zabúda na miestne komunity

Ilustračný obrázok, [Pixabay]

Podpora vidieka je hlavne o území a komunitách, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) na to zabúda. Uviedol to Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Združenie podľa neho uplatnilo viacero zásadných pripomienok k návrhu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ. V pondelok (10. januára) na tripartite upozornilo na viaceré problémy a následne žiadalo ich vyriešenie v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Predložený strategický materiál podľa Kaliňáka predstavuje rámec pre definovanie vidieckych oblastí. ZMOS preto požaduje zdôraznenie tejto skutočnosti v predloženom dokumente.

„Slovensko je typická vidiecka krajina, ktorá nemá konkrétnu definíciu vidieckych oblastí, preto považujeme za dôležité spomenúť túto skutočnosť v predloženom materiáli, ktorý v rámci navrhovaných opatrení, intervencií a alokácií má venovať primeranú vážnosť tejto skutočnosti,” podčiarkol Kaliňák. „Z toho dôvodu predložený návrh materiálu považujeme za nedostatočný z pohľadu miestnej samosprávy na rozvoj vidieka a vidieckych obcí (intervencie LEADER, ktorá v predloženom návrhu pokryje 41 percent vidieckej populácie), čo je aj výsledkom  neexistencie vymedzenia rozvoja vidieka v legislatívnom, politickom a inštitucionálnom rámci a medzisektorovom ponímaní.“

ZMOS podľa neho zároveň požaduje zvýšenie alokácie pre miestne akčné skupiny na úroveň alokácie súčasného programového obdobia. Navrhovaná alokácia pre intervenciu, Spolupráca – LEADER, nezabezpečí kontinuálny, komplexný a udržateľných rozvoj vidieckeho územia prostredníctvom etablovaných štruktúr verejno-súkromných aktérov a partnerov v území – miestnych akčných skupín (MAS).

Miestne akčné skupiny o Remišovej delení eurofondov: Na regionálny rozvoj pôjdu omrvinky

Ministerstvo regionálneho rozvoja odmieta kritiku Miestnych akčných skupín, podľa ktorých chce eurofondy riadiť centralisticky. Tie tvrdia, že z Remišovej ministerstva na projekty z fondov EÚ nedostanú ani euro, čím o finančnú podporu príde takmer polovica Miestnych akčných skupín na Slovensku. 

Pokrytím iba časti územia Slovenka MAS podľa predloženého návrhu (41 percent obyvateľov = 65 MAS), malé obce v súčasných MAS, ktorým nebude schválená stratégia, podľa neho stratia možnosť projektových podpôr na rozvoj vidieka z CAP. K tomu je potrebné rátať aj so skutočnosťou, že malé obce sa už samostatne nebudú môcť uchádzať o zdroje z CAP ako boli zvyknuté doposiaľ, prístup k zdrojom budú mať len ako členovia MAS.

Upozornil, že je potrebné zobrať do úvahy navrhovanú skutočnosť, že MAS nebudú podporované v Programe Slovensko 2021 až 2027 tak, ako tomu bolo doteraz v rámci IROP – CLLD. Návrh financovania MAS je založený na mimofondovom prístupe, z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

„Zdôrazňujeme, že malé obce nebudú mať technickú a odbornú kapacitu vstupovať do partnerstiev, teda integrovaných projektov, alebo sa uchádzať priamo o eurofondové zdroje z Programu Slovensko, kde budú vystavené konkurencii s väčšími samosprávami,“ poznamenal Kaliňák.

ZMOS podľa neho požaduje nastavenie takých kritérií pre vytvorenie MAS a taký počet MAS v území, ktoré budú rešpektovať prístup „zdola nahor“ a nebude diskriminovať územie a tie obce, ktoré prejavia záujem o vytvorenie stratégie MAS.

Málo času na diskusiu

Združenie podľa neho upozorňuje aj na problémy rezortizmu, ktoré sa vo výraznej miere podpisujú pod spracovanie dôležitých dokumentov. V predloženom návrhu je podľa Kaliňáka nedostatočne rozpracované vymedzenie, koordinácia a komplementarita z pohľadu aktivít a financovania medzi programami a riadiacimi štruktúrami.

Verejnosť má na pripomienkovanie plánu pre nové agrodotácie päť dní

Osemnásť krajín už odovzdalo Európskej komisii kľúčové dokumenty pre čerpanie európskych poľnohospodárskych dotácií. Slovensko medzi nimi nie je. Agrorezort v utorok predložil strategický plán len do pripomienkového konania. Materiál ešte musí schváliť vláda.

„Pre efektívnu implementáciu eurofondov považujeme za dôležité nastavenie vzťahov medzi týmito štruktúrami a aktivitami práve špecifikáciou v tomto návrhu.“

ZMOS podľa Kaliňáka pripomína, že na tak dôležitý dokument, ktorý má aj s prílohami a SWOT analýzou 1200 strán, bolo päť pracovných dní na formulovanie pripomienok skutočne neadekvátne a neprimerané vážnosti dokumentu ani serióznej diskusii, bez ktorej nie je možné prijímať kvalitné rozhodnutia.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8