Sedem pripomienok poľnohospodárskeho výboru k stratégii o biodiverzite

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Uživí ekologické poľnohospodárstvo Slovensko?

Europarlamentný výbor pre poľnohospodárstvo v stanovisku podporil Stratégiu pre oblasť biodiverzity na rok 2030. Členovia však vyzývajú, aby opatrenia nešli na úkor konkurencieschopnosti poľnohospodárov.  

Druhá polovica mája minulého roku bola pre európskych poľnohospodárov zaujímavým obdobím. Európska komisia totiž v ten istý deň, 20. mája, predstavila dva dokumenty, ktoré sú pre budúcnosť poľnohospodárstva v únii veľmi podstatné – Stratégiu z farmy na stôl a Stratégiu na ochranu biodiverzity.

Obidve stratégie ešte potrebujú pečiatku Európskeho parlamentu. Pred plenárnym hlasovaním ich musia najskôr musia odobriť výbory. Tento týždeň (štvrtok 4. marca) zasadal k Stratégii o ochrane biodiverzity Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI). Ten má v procese schvaľovania poradný hlas. Za dokument zodpovedá Výbor pre životné prostredie (ENVI). Hlasovanie v ENVI je naplánované na 4. apríla. Až potom bude nasledovať hlasovanie v Parlamente.

Členovia poľnohospodárskeho výboru sa zhodli, že pri ochrane biodiverzity zohrá Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) významnú úlohu. Ochrana biodiverzity však podľa nich musí ísť ruka v ruke s ochranou fariem a poľnohospodárov. Zo zasadnutia napokon vzišlo stanovisko, ktoré sa dá zhrnúť do siedmich hlavných bodov. Hlasovalo zaň 35 členov, proti bolo osem, päť sa zdržalo.

1. Dopadové štúdie, veda a dôkazy

Všetky nové opatrenia aj ciele, ktoré zo stratégie vyplývajú, musia vychádzať z dopadových štúdií a vedeckých faktov podložených analýzami a výskumami. Pre členov výboru je dôležité najskôr poznať dopady jednotlivých opatrení na farmárov, lesníkov, vidiecke oblasti a potravinovú bezpečnosť. Rovnako je nutné pomenovať riziká, ktoré prichádzajú s náhradou domácej výroby dovozom, čím sa strata biodiverzity môže preniesť na tretie krajiny.

2. Udržateľné používanie pesticídov a kompenzácie za ochranné opatrenia

Ak majú poľnohospodári znížiť používanie chemických pesticídov, potrebujú širšiu paletu alternatív, ktoré budú efektívne, lacné a prijateľné z pohľadu životného prostredia, hovoria europoslanci. Komisia by podľa nich mala novelizovať existujúceho pravidlá, aby mali poľnohospodári čo najskôr k dispozícii nové prostriedky na ochranu plodín s menším dopadom na životné prostredie. Tí, ktorí sa rozhodnú tieto prostriedky používať by takisto mali dostať adekvátnu podporu a kompenzácie.

Pokles biodiverzity sťaží adaptáciu na zmenu klímy

Kľúčové bude nájsť kompromis medzi ochranou prírody, ktorú presadzuje Európska komisia v rámci Stratégie EÚ pre biodiverzitu a záujmami majiteľov pozemkov v chránených územiach.

Jedným z legislatívnych návrhov Komisie v rámci stratégie je rozšíriť chránené územia. Členovia výboru na Komisiu naliehajú, aby poľnohospodárom dovolila pokračovať na územiach v praktikách, ktoré sú v súlade s cieľmi, alebo dokonca pozitívne prispievajú k ochrane biodiverzity. Rovnako vyzývajú členské štáty, aby kompenzovali farmárov za prípadnú stratu obrábateľného územia, ako aj za vyššie náklady spojené s novými opatreniami.

3. Ochrana genetickej diverzity

Posilnenie a ochrana genetickej diverzity je kľúčová pre ochranu diverzity ako takú, píše sa v stanovisku AGRI. Genetická diverzita zjednodušene znamená rozmanitosť charakteristík v genetickej výbave druhov – či už ide o plodiny alebo o poľnohospodárske zvieratá. Podpora genetickej diverzity by sa mala posilniť na európskej aj na národnej úrovni. Na tej európskej by Komisia mala presadiť zmena v reguláciách o vegetatívnom rozmnožovaní spôsobom, aby sa podporilo zachovanie genetickej variability v tradičných európskych odrodách. Členské štáty zase členovia výboru vyzývajú, aby lepšie chránili domáce európske druhy zvierat.

4. Silnejšia ochrana opeľovačov

Členovia výboru takisto vyzvali národné vlády, aby prísnejšie kontrolovali používanie prostriedkov škodlivých pre opeľovače, ktoré už dnes trpia vysokou úmrtnosťou. Akákoľvek podpora v rámci poľnohospodárskej politiky by podľa europoslancov nemala ísť na úkor ochrany opeľovačov. Členské štáty by takisto mali prísť s konkrétnymi krokmi na ich ochranu vo svojich Strategických plánoch pre SPP 2023-2027.

5. Podpora biodiverzity v európskom poľnohospodárstve

Europoslanci opäť vyzvali členské štáty, aby vo svojich strategických plánoch podporili vyčlenenie aspoň desiatich percent plochy každej farmy pre priamu podporu biodiverzity. To znamená, že by na nej mohli byť živé ploty, nárazníkové pásy, zákaz využívania chemikálií alebo by mohla ležať úhorom. Komisia by takisto mala podporiť zelené výrobné procesy, ktoré by optimalizovali využívanie prírodných zdrojov a ochranu pôdy, vody a vzduchu. Európska exekutíva by ďalej mala podporiť výskum riadenia pôdnych ekosystémov, vodného riadenia a efektívnych zavlažovacích systémov.

6. Odolné, zdravé a životaschopné lesy

Ochrana biodiverzity musí ísť ruka v ruke prosperujúcim sektorom lesníctva. Europoslanci členské štáty vyzvali, aby zastavili nelegálny výrub dreva, ktorý prispieva k strate biodiverzity. Takisto by mali lepšie chrániť pôvodné lesy.

7. Udržateľné obchodné dohody

Všetky európske obchodné dohody by mali myslieť aj na ochranu biodiverzity. Dovoz surovín do Únie z tretích krajín musí dodržiavať európske štandardy, tvrdia členovia výboru. Tí takisto vyzvali na zastavenia dovozu poľnohospodárskych plodín, ktoré prispievajú k deforestácii.