Seminár o vzdelávaní spotrebiteľov v EÚ

Krátka správa

Vo štvrtok 29. júna sa v Bruseli uskutoční poldňový vzdelávací seminár, ktorého hostiteľom bude európsky komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianou. Na podujatí sa stretnú kľúčoví predstavitelia zo vzdelávacích, politických a spotrebiteľských kruhov všetkých členských a kandidátskych krajín EÚ. Seminár má predstaviť doterajšie európske iniciatívy za účelom výchovy občanov, a bude taktiež podnetom k otvorenej diskusii o budúcich možnostiach a najmä o spôsoboch prípravy a prezentácie informácií pre spotrebiteľov.

V dnešnej komplexnej spoločnosti, ktorá oplýva možnosťami výberu, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sme mali jasnú predstavu o našich spotrebiteľských právach, výhodách a o ochrane, ktorú nám poskytujú. Generálne riaditeľstvo EK pre zdravie a ochranu spotrebiteľa považuje za svoju povinnosť zvýšiť vedomie občanov a poznanie ich spotrebiteľských práv. Jeho poslaním je dať ľuďom právomoci a istotu pri nákupe tovarov a služieb v celej Európskej únii. EK to chce dosiahnuť aj vzdelávaním rozvíjajúcim zručnosti, postoje a poznatky, ktoré pomôžu jednotlivým spotrebiteľom pochopiť a uplatňovať spotrebiteľské informácie.

Komisia je presvedčená, že dať občanovi istotu si vyžaduje spoločné úsilie. Aj preto realizuje rad prípravných akcií, ktorých cieľom je zlepšiť poznatky a účinnosť spotrebiteľských organizácií a ostatných sprostredkovateľov, a na podujatí predstaví niekoľko nástrojov. Pôjde napríklad o internetový projekt DOLCETA (Development of On Line Consumer Education Tools for Adults – Vývoj on-line nástrojov vzdelávania spotrebiteľov pre dospelých), ale aj publikáciu Europa Diary 2006/2007 (Európsky diár 2006/2007).

Po štvrtkovom seminári bude Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa organizovať aj celý rad školení a kurzov, ktorých účastníkmi by mali byť predstavitelia spotrebiteľských organizácií.