Slabne podpora spoločnej energetickej politiky

Pozadie

Komisia začala výskumy prostredníctvom Eurobarometra v roku 1974. Účelom bolo získať nástroj slúžiaci na vytváranie skutočného európskeho verejného priestoru. Výsledky výskumov sú zvyčajne publikované tesne pred spustením iniciatív Komisie na zvýšenie podpory pre zásadné rozhodnutia.

Otázky

Podľa výsledkov Eurobarometra publikovaných 19. decembra, si 42% občanov EÚ myslí, že národné vlády vedia lepšie rozhodovať o energetických otázkach ako sú napr. rastúce ceny ropy. 12% občanov si myslí, že najvhodnejšie je rozhodovanie na miestnej úrovni a 7% sa nevedelo vyjadriť.

Iba 39% by uprednostňovalo rozhodovanie na európskej úrovni. V porovnaní s výsledkami z jesene 2005 je to značný pokles. Vtedy sa v prospech európskej úrovne rozhodovania vyjadrilo 47% respondentov.

Podľa komunikačného odboru Komisie „sa zdá, že ide o ľahký posun z európskej na národnú, resp. miestnu úroveň pokiaľ ide o preferencie občanov v rozhodovaní o energetických otázkach. Občania si zrejme myslia, že keď ide o rýchle a efektívne rozhodnutia, najlepšie vedia rozhodnúť orgány, ktoré sú k nim najbližšie“.

Iba obyvatelia štyroch členských štátov dávajú prednosť EÚ ako najvhodnejšiemu rozhodovaciemu mechanizmu o energetických otázkach: Holandsko 55%, Taliansko 55%, Dánsko 52%, Belgicko 50%.

Naznačený trend je výraznejší, keď sa porovnajú konkrétne krajiny. Iba obyvatelia štyroch členských štátov dávajú prednosť EÚ ako najvhodnejšiemu rozhodovaciemu mechanizmu o energetických otázkach: Holandsko 55%, Taliansko 55%, Dánsko 52%, Belgicko 50%.

Pre Komisiu je ešte závažnejšie, že okrem Dánska (+ 7%), podpora pre EÚ klesá vo všetkých členských štátoch. Komisia sa snaží výsledky výskumu zmierňovať a podľa nej „väčšina holandských, talianskych, dánskych, belgických, gréckych, španielskych a portugalských občanov si stále myslí, že najvhodnejšia je európska úroveň“.

Pre Komisiu je tento výskum zlou správou, keďže sa chystá 10. januára 2007 predstaviť ambiciózny „energetický balíček“ Balíček bude obsahovať nové návrhy týkajúce sa uhlia, obnoviteľných zdrojov energie, jadrovej energie a tiež dlho očakávanú správu o konkurencii v sektore plynu a elektriny. V rovnakom dátume bude zverejnená aj správa analyzujúca náklady a úžitok politík na zmierňovanie klimatických zmien po roku 2012.

Ďalšie kľúčové zistenia výskumu:

  • Obnoviteľné zdroje energií: 59% respondentov nie je pripravených platiť viacej za „zelenú energiu“. To je mierny nárast oproti 54% zaznamenaným v roku 2005
  • Energetická efektívnosť: 49% ( 43% na jeseň 2005) si myslí, že verejné orgány by mali poskytovať viacej informácií o efektívnom využívaní energií. Daňové zvýhodnenia podporuje 40% opýtaných

Pozície

Vo svojich záveroch Komisia tvrdí: „Vo všeobecnosti sa zdá, v porovnaní s výsledkami spred piatich mesiacov,  že európski občania nie sú príliš ochotní zmeniť svoje spotrebné návyky, ani priniesť finančné obete v záujme šetrenia s energiami. Dá sa to vysvetliť stálym zvyšovaním cien energií a ropy počas jari 2006“.

Europoslanec Vladimír Maňka (SES) vidí pred EÚ v oblasti energetiky veľké výzvy. Ako povedal vo vystúpení v EP, hlavnou úlohu je transformovať „neudržateľný energetický systém založený na fosílnych palivách na trvalo udržateľný systém založený na rôznorodých zdrojoch energie, zlepšiť energetickú účinnosť, bezpečnosť dodávok, zabrániť klimatickým zmenám, zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov v sektore energetiky a tým aj v iných sektoroch“.

Ďalšie kroky

  • 10. január 2007: Komisia predstaví „energetický balíček“