Slovensko nie je veľký problém, ale má veľké úlohy

Pierre Moscovici a Peter Kažimír, zdroj: Európska komisia

Európska komisia (EK) v stredu predložila pravidelný návrh hospodárskych odporúčaní pre členské krajiny. Nadväzuje nimi na tzv. správy o krajine z februára tohto roka a zohľadňuje aj národné programy reforiemprogramy stability. Tie Slovensko predložilo na konci apríla.

Deficit má klesať, ale …

Slovensko je momentálne v preventívnej časti Paktu stability a rastu, čo znamená že jeho verejné financie sú Komisiou priebežne kontrolované.

Čítajte: Eurozóna: Nedá sa vraj povedať, kto dodržiava pravidlá

Podľa programu stability má Slovensko v tomto roku znížiť deficit na 1,9 % HDP a v roku 2017 na 1,3 % HDP. Strednodobý cieľ rozpočtového schodku 0,5 % HDP by malo podľa programu Slovensko dosiahnuť v roku 2019.

Komisia však upozorňuje, že na to, aby Slovensko splnilo plán, najmä na rok 2016 musí urobiť viac. Kľúčové je podľa Komisie zaviesť záväzné výdavkové stropy a spustenie programu „hodnota za peniaze“, ktorý by mal zlepšiť efektivitu verejných výdavkov.

Upozorňuje Slovensko na to, že len vágne hovorí o tom, ako chce konsolidovať verejné financie v roku 2017.

Nejasná budúcnosť

Ako veľký problém Komisia vníma starnutie populácie. Podľa Komisie budú výdavky na dôchodky na Slovensku do roku 2060 rásť tempom, ktoré bude jedno z najvyšších v EÚ. Starnúce obyvateľstvo znamená väčšie finančné nároky na zdravotnú starostlivosť. V rámci jeho racionalizácie Komisia odporúča pozrieť sa na kapacity nemocníc, či zvýšenie konkurencie vo verejnom obstarávaní v sektore zdravotníctva.

Z dlhodobého hľadiska by stavu verejných financií mal pomôcť aj väčší dohľad na daňovú disciplínu. Komisia oceňuje čo sa dosiahlo v boji proti daňovým únikom, najmä v oblasti DPH. Varuje však, že podobné opatrenia je potrebné prijať aj ostatných daňových oblastiach, napríklad pri dani z príjmu.

Dlhodobá nezamestnanosť

Miera dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku je jedna z najvyšších v EÚ (7,6 % oproti európskemu priemeru 4,3 %). Týka sa to hlavne ľudí s nízkou kvalifikáciou, rómskej populácie a mladých.

Podľa exekutívy EÚ by mala vláda pre dlhodobo nezamestnaných, ako aj pre ďalšie zraniteľné skupiny predstaviť cielené aktivačné balíčky, vrátane tréningu.

V odporúčaniach si Komisia všíma aj nízku zamestnanosť žien v aktívnom veku, čo je dôsledkom dlhej rodičovskej dovolenky a slabej dostupnosti jaslí.

Učiteľskú profesiu treba zatraktívniť

Problémy vo vzdelávacom systéme sa na Slovensku naďalej prehlbujú, čo má dopad aj na ekonomický potenciál krajiny.

Európska exekutíva ako jeden z hlavých dôvodov vidí nízku príťažlivosť učiteľskej profesie. Mladých odrádza najmä nízky plat, či nedostatočné praktické školenia učiteľov.

Štátny aparát

Verejná správa na Slovensku je podľa Komisie neefektívna a nedostatočne koordinovaná. Apeluje na prijatie nového zákona o štátnej službe, ktorý má uviesť do života stratégiu riadenia ľudských zdrojov z roku 2015.

Čítajte aj: Vyššia hodnota za verejné peniaze a kvalitnejší štátny aparát

Kvalita a spravodlivosť vo verejnom obstarávaní

Komisia vyzýva aj k zmene nastavenia verejných súťaží tak, aby sa dával väčší dôraz na kvalitu, nielen na cenu. Zlé verejné obstarávanie je jedným z hlavných problémov pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Všíma si aj to, že stíhanie nezákonných postupov v tendroch je slabé.