Smernica o službách by mohla byť schválená už v novembri

Krátka správa:

Výbor pre vnútorný trh EP sa večer 23. októbra stretol v Štrasburgu na špeciálnom zasadnutí, ktoré bolo venované len smernici o službách. Hlasovaniu predchádzal neformálne stretnutie a diskusná časť, v ktorej spravodajkyňa Evelyne Gebhardtová (PSE, Nemecko) vysvetlila svoje motívy, týkajúce sa 14 pozmeňovacích návrhov, ktoré, ak by boli prijaté, by znamenali, že smernica by musela ísť do tzv. tretieho čítania v legislatívnom procese (pozri EurActiv, 14. september 2006).

Komisár Charlie McCreevy na tom istom stretnutí tiež predniesol vysvetľujúce stanovisko, ktoré odpovedalo na hlavné body, prednesené Gebhardtovou a ktoré podľa nej musia byť zmenené, napr. ustanovenia o neutralite smernice, pokiaľ ide o zmienky o pracovnom práve, možná budúca harmonizácia práva členských štátov, týkajúceho sa služieb, dôsledky na sociálne služby a dopad smernice na trestné právo.

V hlasovaní, ktoré nasledovalo, neprešiel ani jeden zo 43 pozmeňovacích návrhov, vrátane tých, ktoré navrhla Gebhardtová, to isté platilo o návrhoch, s ktorými prišli poslanci výboru z iných frakcií. EPP-ED sama nenavrhla žiadne pozmeňovacie návrhy, aby neohrozila kompromis, dosiahnutý s Radou. Napriek tomu, že jej pozmeňovacie návrhy neprešli, podporila Gebhardtová svoju správu v „pozmenenej podobe”. Niektorí socialistickí poslanci ju v tomto nasledovali, čo prispelo k tomu, že správa získala pohodlnú väčšinu 26 hlasov za pri 4 hlasoch proti (a šiestich zdržaniach sa) v prospech správy.

Luc Hendrickx, riaditeľ politiky pre podniky a vonkajšie vzťahy v UEAPME, európskekj organizácii, zastupujúcej malé a stredné podniky v EÚ, vyjadril svoju vieru, že plénum Parlamentu bude nasledovať vo svojom plenárnom hlasovaní v polovici novembra hlasovanie výboru. Povedal: „Ďalšie pozmeňovacie návrhy v tejto fáze by ohrozili jemný kompromis, ktorý je v pozadí textu. Hoci nejde o perfektné riešenie, navrhovaná smernica dosahuje rovnováhu, pokiaľ ide o otvorenie sektora so službami a súčasne zabezpečuje fungujúce procedúry pre malé a stredné podniky, vysokú kvalitu služieb a spotrebiteľskej ochrany.”