Spájanie kapitálových trhov v EÚ Slovensku pomôže

Slovenská republika podporuje vytvorenie Únie kapitálových trhov. Môže totiž výraznou mierou pozitívne ovplyvniť budúci vývoj kapitálového trhu na Slovensku. Konštatuje to Ministerstvo financií vo svojom predbežnom stanovisku k Zelenej knihe o integrácii finančných trhov v EÚ, ku ktorej skončilo medzirezortné pripomienkové konanie.

Ako uviedol rezort financií, SR bude pri predkladaní konkrétnych zámerov presadzovať také záujmy, ktorých výsledkom bude rozvoj a harmonizácia slovenského kapitálového trhu s trhmi EÚ a vytvorenie vhodného prostredia pre voľný pohyb kapitálu.

Zlepšiť by sa mal prístup malých a stredných podnikov k financovaniu. Kapitál by mal byť celkovo dostupnejší, lacnejší a jeho zdroje diverzifikované. K Zelenej knihe Európskej komisie stále prebieha verejná konzultácia (do 13. 5. 2015).

„Únia kapitálových trhov má potenciál podporiť rozvoj domáceho kapitálového trhu, prípadne poskytnúť účastníkom finančného trhu väčšie možnosti podieľať sa na väčších investičných cezhraničných projektoch,“ najmä infraštruktúrnych, priblížilo MF SR. Rezort tiež avizuje, že rozvoj únie kapitálových trhov si bude vyžadovať prispôsobenie na poli ochrany finančného spotrebiteľa.

Daň z finančných transakcií

K stanovisku ministerstva k vytvoreniu novej kapitálovej únie mala zásadnú pripomienku Slovenská banková asociácia (SBA).

„V ostrom rozpore s uvedenými deklarovanými záujmami a cieľmi Slovenska pri vytváraní Únie kapitálových trhov je participácia Slovenska na posilnenej spolupráci 11 krajín EÚ v rámci prípravy a implementácie dane z finančných transakcií,“ konštatovala SBA.

Banková asociácia totiž už v rámci pripomienkovania Návrhu koncepcie rozvoja kapitálového trhu vlani uviedla, že daň z finančných transakcií vnáša novú právnu neistotu do daňového a odvodového systému v oblasti finančných nástrojov.

„Bude znamenať novú zbytočnú komplikáciu v súčasnosti v už aj tak neprehľadnom a drahom daňovo-odvodovom systéme ako celku, čo v konečnom dôsledku neprospieva rozvoju kapitálového trhu na Slovensku,“ priblížila SBA.

Daň z finančných transakcií bude mať podľa asociácie viaceré negatívne vplyvy na kapitálové trhy.

„Spôsobí útlm v realizácii zdaňovaných transakcií. Preferované budú transakcie s krajinami, kde daň nebude zavedená, a s finančnými nástrojmi od emitentov, na ktoré sa daň nebude vzťahovať,“ predpokladá banková asociácia.

Taktiež samotné zavedenie takéhoto nového druhu dane skomplikuje podľa SBA systém zdanenia finančných nástrojov na Slovensku, čo môže byť negatívny signál pre zahraničných investorov. „Náklady na implementáciu dane ponesú daňovníci, teda finančné inštitúcie platiace daň, čo predstavuje ďalšie dodatočné náklady pre finančné inštitúcie oproti dani z príjmu, kde potrebná infraštruktúra na výber dane už existuje“" doplnila SBA.

Zavedenie dane z finančných transakcií tak "vymaže" všetky pozitíva, ktoré by mohlo priniesť vytvorenie Únie kapitálových trhov. "Celý koncept dane z finančných transakcií sa javí ako slepá ulička, ktorej výsledkom bude absolútna negácia všetkých snáh orgánov EÚ vybudovať funkčný a transparentný jednotný kapitálový trh, umožňujúci prístup európskych podnikov k lacným zdrojom financovania, a tým stimulovať ekonomický rast a rast zamestnanosti v únii,“ dodala SBA.

Dohľad

Bruselský think tank CEPS vo svojej analýze návrhu na vytvorenie kapitálových trhov konštatuje, že z hľadiska dohľadu nad novou kapitálovou úniou možno očakávať súboj medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. Centralizovaný dohľad a väčšie právomoci pre Komisiu sú podľa CEPS nevyhnutné, aby sa „predišlo poškodeniu reputácie európskeho kapitálového trhu.“

Z hľadiska fungovania trhu sa autori zhodujú, že fungujúci trh si vyžaduje aj akúsi europeizáciu prevádzkovateľov, ale aj investorov, ktorí sa sústreďujú skôr na domáce trhy. Tento trend bo posilnený najmä krízou. 

 EurActiv.sk s TASR