Spor o oštiepok je zo stola, V4 plánuje žalobu na Komisiu

Krátka správa:

V Palárikove rokovali minulý týždeň (29. – 30. mája 2007) ministri pôdohospodárstva krajín Visegrádskej 4. K hlavným témam patrili:

  • Reformné zmeny Spoločnej organizácie trhu (SOT) v sektoroch ovocia, zeleniny a cukru;
  • Bezpečnosť a kvalita potravín: Národná značka kvality, chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita .
  • Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky: Znižovanie administratívnej náročnosti, zjednodušenie legislatívy, podpora využitia obnoviteľných zdrojov energie, “health check”, poistenie v poľnohospodárstve – krízové riadenie v prípade prírodných katastrof, politika priamych platieb (SAPS po roku 2010, prechod na SPS, budúcnosť TOP-UP, viazanie priamych platieb na produkciu).
  • Krížové plnenie – cross-compliance: Diskusia k správe EK predloženej na 2793. zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybárstva EÚ a k možnostiam formulácie spoločného stanoviska.
  • Aktuálne problémy obchodu: Chov ošípaných (konkurencieschopnosť, trh s bravčovým mäsom, otázky pohody brojlerovej hydiny, WTO – nové kolo rokovaní v sektore poľnohospodárstva, postupy v prípade neodôvodnených bariér trhu zavádzaných tretími krajinami).

Ministri Slovenska, Česka a Poľska sa zhodli, že podajú žalobu na Európsky súdny dvor v súvislosti s postupom Komisie v otázke finančného postihu za nadmerné zásoby niektorých druhov tovarov (EurActiv.sk, 4. apríla 2007 ). Spoločný postup troch krajín podporuje aj Maďarsko.

Miroslav Jureňa (ĽS-HZDS) uviedol, že: „Podľa rozhodnutia Európskej komisie sme nútení platiť poplatky za nadmerné zásoby. Tento postup komisie považujeme za nekorektný, a preto sme sa rozhodli podať žalobu“.

Na návrh Česka súhlasili so zriadením pracovnej skupiny krajín V4 na koordináciu stanovísk k aktuálnym otázkam reformy trhu s cukrom. Podľa poľského ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Andrzeja Leppera (Liga poľských rodín) nie je prístup EÚ k členským štátom príjmaných po roku 2004 partnerský. „Priame platby a príjmy našich poľnohospodárov sú tiež nižšie ako u tradičných členských štátov,“ uviedol.

Počas rokovania Jureňu a Leppera podpísali obe krajiny 29. mája 2007 medzištátnu dohodu, ktorá rieši dohodu v označovaní tradičného syrového výrobku “slovenský oštiepok” a „osczypek“. O chránené označenie syrov sa začali sporiť poľskí a slovenskí producenti po tom, čo Poľsko požiadalo o registráciu svojho syra. Bratislava vzápätí podala námietku, pretože sa obávala, že poľská registrácia by mohla slovenský výrobok ohroziť. Podľa dohody bude náš oštiepok patriť do kategórie produktov chráneného zemepisného označenia a“oscypek” v Poľsku medzi potraviny chráneného označenia pôvodu. (EurActiv.sk, 8. januára 2007). Názvy produktov sa nebudú prekladať a štáty si nebudú navzájom brániť pri registrácii svojich syrov v Európskej únii. Súčasťou dohody sú aj deklarácie zväzov producentov z oboch štátov, v ktorých sa zaviazali, že nebudú podávať námietky. Dohoda by preto mala uľahčiť registráciu syrov.

“Dohoda hovorí o tom, že obidva názvy, aj slovenský oštiepok, aj oscypek, sa nebudú prekladať a budú sa uvádzať vo svojich národných jazykoch. Tým sa zabráni tomu, aby sa spotrebiteľ uviedol do omylu,” povedala generálna riaditeľka sekcie potravinárstva na slovenskom ministerstve pôdohospodárstva  Andrea Jurčáková.

“Sme toho názoru, že sú to dva rôzne výrobky, pretože sú vyrábané zo surovín, ktoré sa vyrábajú v rôznych štátoch. Pomery surovín na výrobu sú rôzne, spôsob výroby je iný, vlastnosti finálneho produktu odlišujú jeden výrobok od druhého,” doplnil Lepper.

V Európskej únii možno chrániť pôvod a  zemepisné označenie poľnohospodárskych produktov a potravín. Vzťahuje sa naň Nariadenie Rady č. 510/2006, s výnimkou vína, liehovín a minerálnych vôd. Na Slovensku sa táto žiadosť podáva na Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici. Žiadosť o ochranu podľa uvedeného nariadenia musí byť v súlade s platným zákonom 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov.

Slovensko v rámci tejto politiky požiadalo o registráciu pre „skalický trdelník“, „slovenskú bryndzu“, „slovenský oštiepok“ a „slovenskú parenicu“. Aktívni začali byť aj zázrivskí výrobcovia syrových korbáčikov, ktorí žiadajú, aby sa v budúcnosti používal iba názov “zázrivský korbáčik“. Upozorňovali pritom, že o zaregistrovanie zapleteného syra mali záujem aj poľskí producenti.