Spotrebitelia chcú porovnateľné finančné služby

 

Krátka správa:

Európsky okrúhly stôl finančných služieb, koalícia európskych bankárov a poisťovateľov, 17. januára 2006 vydala správu, detailne mapujúcu bariéry pre integráciu finančných služieb pre spotrebiteľov v Európe. Identifikuje nespočetné množstvo rôznej legislatívy na ochranu spotrebiteľa ako hlavnú prekážku.

Michel Pébereau z BNP Paribas, ktorý referoval o správe, opísal „množstvo rôznych režimov ochrany spotrebiteľa“ za spôsobujúce „zápchu“ v sektore. Správa naznačuje metodológiu pre boj s týmto problémom vrátane plnej harmonizácie kľúčových požiadaviek, spojených so vzájomným uznávaním.

Komisia vo svojej nedávnej bielej knihe o politike finančných služieb 2005-10 akceptuje, že harmonizácia maloobchodného trhu zaostáva za veľkoobchodným sektorom. To čiastočne vyplýva zo skutočnosti, že zmena individuálneho správania je dlhší proces než zmenenie regulácií pre podniky. Legislatíva ochrany spotrebiteľa je však notoricky citlivou oblasťou, ktorú štáty vysoko ochraňujú – viď problémy s aktualizáciou smernice o spotrebiteľskom úvere (návrhy na zmenu sú na stole bez akejkoľvek zmeny už vyše tri roky).

Komisia prišla s novým plánom pre spotrebiteľské úvery a návrhy na hypotekárny úver sú v legislatívnom procese, pričom cieľom oboch iniciatív je harmonizovať zákony v EÚ. Komisia, zdá sa, sleduje cestu postupného riešenia špecifických legislatívnych oblastí, než aby sa snažila o komplexnú celkovú legislatívu ochrany spotrebiteľa. Názor Komisie je, že toto je pravdepodobne cesta menšieho odporu, ktorá, hoci potrvá dlhšie, môže mať väčšiu šancu na úspech.

Komisia tiež spustila previerku zmluvného a spotrebiteľského acquis ako súčasť svojej stratégie spotrebiteľskej politiky na roky 2002-2006.