Spravodlivá transformácia hornej Nitry nekončí vyradením uhlia, upozorňujú ekológovia

Výroba elektriny a tepla v elektrárni Nováky má skončiť v roku 2023 [FOTO TASR/Alexandra Moštková]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Na prahu spravodlivej transformácie

Mestá na hornej Nitre nahradia v roku 2023 vykurovanie uhlím obnoviteľnými zdrojmi a zemný plynom. Toto riešenie je založené na premrštenej spotrebe tepla a počíta s fosílnym palivom, a preto by malo byť len dočasné, tvrdia environmentalisti.  

Uhoľný región Horná Nitra má byť príkladom, ako je možné sociálne spravodlivo transformovať región založený na využívaní uhlia. Výroba elektriny a tepla v elektrárni Nováky má skončiť v roku 2023. Mestá Prievidza, Nováky a Zemianske Kostoľany tak musia riešiť pálčivú otázku, ako nahradiť uhlie vo vykurovaní. Poslanci mestského zastupiteľstva sa v decembri 2021 priklonili k riešeniu, ktoré ponúkla spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) a Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) pre všetky tri mestá.

Na prahu spravodlivej transformácie

Politika súdržnosti EÚ bude mať v novom programovom období nový fond. Únia sa v roku 2021 definitívne dohodla, že ako súčasť Európskej zelenej dohody medzi eurofondy zaradí aj Fond spravodlivej transformácie.

V Prievidzi projekt PTH počíta s kombináciou existujúcich biomasových kotlov, tepelných čerpadiel využívajúcich teplo z banskej vody, nových kotlov na fosílny plyn a nového termosolárneho systému. Nováky budú vykurovať kombináciou tepla banských vôd a biomasy a Zemianske Kostoľany plynom a tepelnými čerpadlami. Súhrnná kapacita zdrojov má byť 22 megawattov.

Podľa štúdie, ktorú dala vypracovať Európska investičná banka, by mala po výstavbe nových zdrojov a odstavení uhlia cena tepla pre obyvateľov klesnúť. Analýza je z roku 2020, preto nezohľadňuje súčasnú energetickú a geopolitickú krízu, v ktorej sa Európa snaží v dôsledku vojny na Ukrajine znížiť svoju závislosť od dovozu zemného plynu z Ruska. V stratégii REPowerEU považuje Komisia úspory energií okrem rozvoja obnoviteľných zdrojov a diverzifikácie dodávok za hlavné piliere pre zníženie svojej závislosti od dovozu palív.

Dokument Plán spravodlivej transformácie územia SR ako aj aktuálny Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra hovoria, že zemný plyn bude využívaný len na vykrytie zvýšenej spotreby v zimných mesiacoch.

Organizácia Priatelia Zeme-CEPA, ktorá je dlhodobo zapojená do transformácie regiónu, upozorňuje, že vzhľadom na klimatické záväzky Slovenska spolu so súčasnou energetickou krízou by riešenia rátajúce so zemným plynom mali byť vnímané ako dočasné. Ďalšia fáza vykurovania na hornej Nitre má byť založená na úsporách energií a nízkoteplotných riešeniach z obnoviteľných zdrojov.

„Moderné, nízkoteplotné riešenie vykurovania postavené na úsporách a obnoviteľných zdrojoch energie je potrebné začať budovať paralelne s tým, ktoré je na stole dnes,“ upozorňuje koordinátorka Priateľov Zeme-CEPA Lenka Ilčíková.

Úspory energie musia byť prioritou

Akčný plán výhľadovo ráta s tým, že ďalší rozvoj tepelného hospodárstva na hornej Nitre bude spojený so znižovaním celkovej spotreby tepla, ako aj jeho produkciou z obnoviteľných zdrojov. Ide o takzvané centrálne zásobovanie teplom 4. generácie.

K tomuto riešeniu sa prikláňa aj organizácia Priatelia Zeme-CEPA, ktorá dala vypracovať štúdiu, ktorá vyhodnocuje potenciál energetických úspor a možnosti nízkoteplotného riešenia vo vykurovaní.

Analýza načrtáva, ako by mohlo vyzerať vykurovanie Prievidze a Novák bez zemného plynu a s minimom biomasy o približne desať rokov po prvej fáze. Autori štúdie vypočítali, že komplexnou obnovou budov je možné v Prievidzi ušetriť až 62 percent tepla na vykurovanie budov pripojených do sústavy centrálneho zásobovania teplom. Okrem toho rekonštrukcia rozvodov tepla v meste môže znížiť tepelné straty o ďalších 11 percent. Spolu by tak pri systéme zásobovania teplom 4. generácie mohlo Prievidzi stačiť len 46 percent súčasnej spotreby tepla.

Aktuálnym návrhom pre vykurovanie Hornej Nitry chýba transformačný potenciál

Diskusia o vykurovaní miest a obcí v okrese Prievidza po útlme uhlia v roku 2023 sa točí okolo dvoch návrhov. Žiadny z nich však nerieši hlavný problém a tým je vysoká energetická náročnosť budov a tepelných rozvodov v regióne, píše LENKA ILČÍKOVÁ.

Prvým krokom je hĺbkovo obnoviť všetky budovy, ktoré sú napojené na centrálne vykurovanie, hovorí Ilčíková. Podľa nej má mesto Prievidza jedinečnú výhodu, keďže vlastní väčšinovú časť spoločnosti dodávajúcej teplo do domácností a nebytových objektov.

Súčasné teplárenské systémy sú založené na veľmi vysokej spotrebe tepla v pripojených budovách, hovorí analýza. To zároveň znamená plytvanie fosílnymi palivami a biomasou, čo je dlhodobo neudržateľné tak pre spotrebiteľov, ako aj pre klímu aj biodiverzitu.

„Viac ako dvojročná práca na tepelnom riešení pre Prievidzu a Nováky ukazuje, že jediným perspektívnym riešením je najprv optimalizovať energetickú spotrebu budov. Modernizáciu teplárenstva teda nemožno plánovať izolovane a redukovať ju iba na modernizáciu rozvodov a náhradu jedného zdroja tepla iným,“ tvrdia autori štúdie.

„Aby to regióny zvládli, štát by v nich mal podporiť vznik kvalitných odborných kapacít, požadovať dobré dekarbonizačné plány a naštartovať generačnú zmenu teplárenstva smerom k štvrtej generácii. Zvýšilo by sa tým aj ekonomické zdravie regiónov, ich odolnosť voči geopolitickým krízam a vznikli by nové udržateľné pracovné miesta,“ dodáva Lenka Ilčíková PZ-CEPA.

Ceny idú hore

Podľa aktualizovaného akčného plánu transformácie hornonitrianskeho regiónu je riešenie vykurovania zo strany PTH „realizačne zahájené“.

Náklady na vybudovanie nového zdroja pre Prievidzu sa pohybovali pri vypracovaní štúdie realizovateľnosti na úrovni 14 miliónov eur, dnes je to pre vyššie ceny stavebných materiálov 19 miliónov eur. Z výzvy pre hornú Nitru na rekonštrukciu tepelných rozvodov chce PTH získať z fondov 13 miliónov eur, vyčíslil predseda predstavenstva PTH Rastislav Januščák.

„V PTH pracujeme na výbere dodávateľov jednotlivých technológií a stavieb a keďže sa chceme uchádzať o štrukturálne fondy, pripravujeme jednotlivé žiadosti a podklady pre získanie prostriedkov. Sme teda vo fáze verejného obstarávania,” povedal Januščák po rokovaní so zástupcami Európskej komisie na bani Cigeľ.

„V prípade projektu Prievidza ideme v súlade s harmonogramom. Súčasná situácia môže priniesť i riziká, jednak v dodávke a cien materiálov, no i technologických celkov. Zatiaľ máme prísľub od dodávateľov, že by to malo byť hotové,” priblížil.

Kým v decembri 2021 bola v akčnom pláne celková investícia odhadovaná na 24,14 milióna eur, podľa posledného odhadu ministerstva pre regionálny rozvoj je to už 30 miliónov.

Teplo bude vyrábané v režime účinného zdroja, to znamená, že viac ako 50 percent tepla bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov (OZE). Z celkového inštalovaného výkonu OZE sú jednotlivé zdroje pomerne zastúpené nasledovne: tepelné čerpadlá 36 percent, solárna energia 11 percent a udržateľná biomasa 53 percent. Zemný plyn bude využívaný len na vykrytie spotrebných špičiek v studených zimných mesiacoch, pričom v letných mesiacoch postačia na produkciu teplej úžitkovej vody obnoviteľné zdroje, uvádza akčný plán.

Ako využiť staré priemyselné areály? Vyrásť na nich môžu solárne parky či nové podniky

Odstraňovanie a revitalizácia environmentálnych záťaží a starých priemyselných parkov by sa v nasledujúcich rokoch malo zrýchliť. K tradičným zdrojom financovaniu, eurofondom  a štátnemu rozpočtu pribudne v troch regiónoch aj fond spravodlivej transformácie.

Harmonogram projektu nového centrálneho zásobovania teplom predpokladá inštaláciu technológie v máji 2023 a plnú prevádzku vo vykurovacej sezóne 2023/2024.

Odklon od uhlia pri vykurovaní zníži ročné emisie uhlíka o 73 percent – zo súčasných 67 973 ton CO2 na 18 446 ton.

Projekt môže byť financovaný zo starých aj nových eurofondov v rámci výziev Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Dotácia by mohla predstavovať viac ako 30 percent z celkových výdavkov projektu. Významnou novinkou tohtoročnej aktualizácie akčného plánu je oficiálne schválenie Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) Európskou komisiou, vďaka čomu sa FST stane účinným mechanizmom na pomoc uhoľným regiónom.

Pre Slovensko je vo fonde vyčlenených 459 miliónov eur. V programovom období 2021 až 2027 dostanú vďaka finančnej podpore z fondu príležitosť inovatívne projekty, ktoré pomôžu zmierniť sociálne, hospodárske a environmentálne dopady prechodu ku klimatickej neutralite v regiónoch a odvetviach, ktoré sú týmto prechodom najviac ovplyvnené.

Okrem regiónu hornej Nitry bude môcť prostriedky z FST čerpať aj Košický kraj a Banskobystrický kraj.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8