Štáty sa čoraz viac zameriavajú na vzdelávanie v oblasti podnikania

Podnikanie je na európskej úrovni, aj v kontexte hospodárskej krízy, vnímané ako kľúčový faktor konkurencieschopnosti, zdroj rastu a pracovných miest. Zlepšenie schopností ľudí v oblasti podnikavosti a inovatívnosti je zároveň cieľom troch vlajkových iniciatív stratégie Európa 2020 – Inovácia v Únii, Mládež v pohybe a Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta.

Európska komisia teda skúmala mieru podpory vzdelávania v oblasti podnikania v 31 európskych krajinách a piatich regiónoch. Z jej správy vyplýva, že osem krajín (Dánsko, Estónsko, Litva, Holandsko, Švédsko, Nórsko, Wales a flámska časť Belgicka) začalo realizovať špecifické stratégie na podporu vzdelávania v oblasti podnikania.

Ďalších 13 (Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Island, Lichtenštajnsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko a Turecko)  ho začlenili ako integrálnu súčasť do svojich vnútroštátnych stratégií týkajúcich sa celoživotného vzdelávania, mládeže alebo rastu.

Reformou vzdelávania spojenou s posilňovaním výučby v oblasti podnikania prechádza polovica skúmaných krajín. V dvoch tretinách je výslovne uznaná za súčasť učebných osnov primárneho vzdelávaniach. „Hoci sa na základných školách podnikanie nevyučuje ako samostatný predmet, polovica krajín určila výchovu k podnikavosti a k zručnostiam, akými sú napr. iniciatívnosť, pripravenosť podstupovať riziko a tvorivosť, za vyučovacie ciele,“ uvádza exekutíva.

Z pohľadu sekundárneho vzdelávania, polovica krajín zaradila podnikanie medzi povinné predmety ako sú aj ekonómia či spoločenské vedy. V Litve a Rumunsku sa podnikanie dokonca vyučuje ako povinný samostatný predmet.

Priestor na ďalšie zlepšenia je však ešte veľký. Len tretina európskych krajín má celoštátne usmernenia a vyučovacie materiály pre vzdelávanie v oblasti podnikania. Dvanásť krajín síce podporuje iniciatívy súvisiace so vzdelávaním v oblasti podnikania, ako je posilňovanie užšej spolupráce medzi sektorom vzdelávania a podnikateľskou sférou a zakladanie malých firiem, ktoré vedú študenti, avšak osobitná odborná príprava pre vyučujúcich existuje len vo flámskej komunite v Belgicku, v Bulharsku a Holandsku.

„Ak chce Európa zostať konkurencieschopnou, musí investovať do svojich ľudí, do ich zručností, ich schopnosti prispôsobiť sa a ich schopnosti inovovať. To znamená, že potrebujeme podporovať skutočnú zmenu zmýšľania v Európe smerujúcu k podnikavosti a začiatkom takej zmeny je postupné vštepovanie ducha podnikavosti už od počiatočného vzdelávania a pokračujúc na neskorších stupňoch vzdelávacieho procesu," reagovala komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová.