Strata biodiverzity: dobré zámery a reálne záujmy

 

Pozadie:

Diskusia s názvom „Biodiverzita na stole politických rozhodnutí“ bola súčasťou tretieho dňa Zeleného týždňa EÚ. Ľudia s rozhodovacou právomocou z troch európskych inštitúcií a jeden zástupca akademickej envionmentálnej profesie diskutovali o politickej odpovedi na globálnu výzvu rastúcej straty biodiverzity.

Otázky:

Profesor Tim O´Riordan z University of East Anglia začal diskusiu tým, že vyslovil pochybnosti o kapacite EÚ vyriešiť krízu, týkajúcu sa biodiverzity. Jedným z hlavných dôvodov je nedostatok plánovacích kompetencií na úrovni EÚ a nedostatočnosť nástrojov, posudzujúcich dopad, vytvorených inštitúciami EÚ, tvrdil environmentálny expert z Veľkej Británie. Vyslovil volanie po väčšej integrácii strategického ekomanažmentu zo strany generálneho tajomníka Komisie a povedal, že európski občania hľadajú „ekologickú zmluvu“ s politikmi.

Nemecký poslanec Európskeho parlamentu Karl-Heinz Florenz podčiarkol potrebu dostať diskusiu o biodiverzity za rámec „zeleného okruhu“ a zahrnúť do diskusie priemysel, farmárov a regióny. „Táto diskusia je viac, než len o prežití motýľa,“ povedal Florenz, „je o efektívnom používaní zdrojov našimi ekonomikami“. „Hospodárstvo nemôže fungovať bez zdravého životného prostredia,“ zakončil.

Generálny tajomník rakúskeho Spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a životného prostredia Werner Wutscher hovoril o úsilí rakúskeho predsedníctva v EÚ bojovať proti zmene podnebia a strate biodiverzity. Zdôraznil potrebu zvyšovať povedomie občanov o otázkach tým, že spojil biodiverzitu so životným štandardom. Použil rakúsky príklad pravidelných „týždňov udrržeteľnosti“ („nachhlatige Wochen“), počas ktorých sa producenti potravín a maloobchodníci zameriavajú na zvýraznenie lokálnych a pre životné prostredie priaznivých produktov v špeciálnej kampani. Wutscher tiež odporúča, že posledné oznámenie Komisie o biodiverzite by malo byť prediskutované vo všetkých formáciách Rady (nie len v Rade pre životné prostredie).

Generálna tajomníčka Komisie Catherine Dayová poukázala na „Občiansku agandu“ Komisie a zdôraznila potrebu integrovať biodiverzitu do lisabonskej stratégie. Vyslovila svoje „podmienené áno“ na otázky, či stratégia Komisie k biodiverzite je dostatočne ambiciózna a povedal, že si je vedomá „politickej nekonzistentnosti“ v tomto smere. „Životné prostrdie a trvalo udržateľný rozvoj sú súčasťou európskeho projektu,“ povedala Dayová, „ale ešte viac pre občanov než pre politické elity. Posolstvo občanov sa zatiaľ ďalej nedostáva.“

Pozície:

Na otázku EurActivu, týkajúcu sa nedostatkov reálnych záväzkov a aktivít pre zabránenie straty biodiverzity v národných reformných programoch a klesajúcich prostriedkoch pre výskum biodiverzity v siedmom Rímcovom výskumnom programe EÚ, Dayová potvrdila, že Komisia bude „sprevádzať“ členské štáty pri implementácii reformných programov a bude nástojiť na aktivitách, súvisiacich s ochranou biodiverzity. „Nie sme dobrí v integrovaní nákladov nekonania v environmentálnych otázkach do diskusie,“ povedala Catherine Dayová.

Zástupca Greenpeace pritiahol pozornosť na „perverznú podporu“ EÚ (rybárstvo, SPP a energetika) a na úsilie Komisie – proti vôli občanov – schváliť geneticky modifikované organizmy. Dayová odpovedala, že Komisia urobí previerku týchto podpôr a ich dopadu, ale varovala, že „obraz nie je vždy čiernobiely“. Napriek tomu však vyhlásila, že „životné prostredie je budúcnosťou farmárstva“.

Moderátor Mogens Peter Carl, generálny riaditeľ DG Životné prostredie, zakončil diskusiu tým, že poukázal na napätie medzi „žiadúcim a možným“ a úrovňami EÚ, národnou a regionálnou úrovňou. „Členské štáty budú vždy odporovať proti presunu akýchkoľvek plánovacích kompetencií na EÚ,“ odpovedal Carl na odporúčanie profesora O´Riordana.