Svet bez vody?

životné prostredie

 

Pozadie

Iniciatíva vody EÚ (EUWI) bola odštartovaná na Svetovom summite o udržateľnom rozvoji v Johannesburgu v roku 2002. Jej cieľom je prispieť k dosiahnutiu Miléniových rozvojových cieľov OSN, ktoré súvisia s pitnou vodou a kanalizáciou.

Rámcová smernica EÚ o vode (2000) rozširuje rozsah ochrany vody na všetky vodné zdroje, jej cieľom je zabezpečiť do roku 2015 udržateľné využívanie vody v Európe.

Otázky

Počas Svetového týždňa vody boli 21. augusta v Štokholme publikované výsledky hodnotenia päťdesiatročných skúseností so systémami manažmentu vodných zdrojov. Hodnotenie pripravovalo päť rokov 700 popredných vedcov z celého sveta, správa bola vydaná pod gesciou CGIAR, strategickej poľnohospodárskej výskumnej aliancie. Žiada radikálne novú agendu využívania vody v poľnohospodárstve.

Navrhovaná agenda zdôrazňuje potrebu získať z každej kvapky vody maximálnu sociálnu, environmentálnu i ekonomickú hodnotu, čo znamená urgentnú potrebu zvýšenia produktivity vody. Žiada tiež viacnásobné využívanie vody (ako integrované systémy využitia vody v domácnosti a pri pestovaní rastlín) a skvalitnenie riadenia využívania vody.

Druhá správa, zverejnená environmentálnou organizáciou WWF (World Wildlife Foundation) 16. augusta, tvrdí, že každý tretí človek na zemi dnes trpí nedostatkom vody a Európa sa stane v dôsledku klimatických zmien „počas tohto storočia dramaticky suchšou“.

Správa WWF s názvom „Bohaté krajiny, úbohá voda“ konštatuje, že „kombinácia klimatických zmien a sucha a straty mokradí a močiarov, ktoré uchovávajú vodu, spolu s úboho premyslenou vodnou infraštruktúrou a zlým spravovaním zdrojov, robia túto krízu skutočne globálnou“. Konštatuje, že turistický ruch, pri ktorom sa intnenzívne využívajú vodné zdroje, a explózia zavlažovanej poľnohospodárskej pôdy ohrozujú vodné zdroje Stredomoria a znižovanie znečistenia vo vnútrozemí Európy nebude dostatočné na to, aby zachránilo uchovanie vodných zdrojov.

WWF od vlád preto žiada, aby hľadali riešenia, napríklad opravu starej infraštruktúry, zníženie množstva znečisťujúcich látok, či zmenu zavlažovacích praktík pri pestovaní plodín.

Slovenská environmentálna organizácia Priatelia Zeme / CEPA kritizuje transformáciu vodárenstva na Slovensku. Podľa nej sa zredukovala na presun majetku štátnych vodární a kanalizácií na obce, čím sa štát zbavil zodpovednosti za vodárenské služby, a to bez otvorenej diskusie a administratívnej a finančnej prípravy obcí. Táto situácia má vyhovovať korporáciám, ktoré majú záujem o privatizáciu vodárenských služieb. Ak by uspeli, získali by dlhodobú kontrolu nad službami v oblasti zásobovania obyvateľstva vodou a čistenia odpadových vôd a zisk, ktorý z toho plynie, zatiaľ čo zanedbaná vodárenská infraštruktúra, vyžadujúca obrovské investície, by ostala v rukách obcí.

Ďalšie kroky