Svetová banka nám odporúča fiškálnu disciplínu

 

Krátka správa

Správa Svetovej banky monitoruje ekonomický vývoj v ôsmych členských krajinách EÚ, ktoré pristúpili k 1. máju 2004 (Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko).

Jej hlavnými zisteniami a odporúčaniami sú:

  • Silný rast pokračuje napriek negatívnym dopadom vysokých cien ropy a turbulenciám na globálnych peňažných trhoch, nezamestnanosť klesá.
  • Nedávne voľby odhalili vysokú úroveň fragmentácie a nárast vplyvu populizmu v politike. To môže zabrániť realizácii zostávajúcich reforiemfiškálnej a makroekonomickej stabilizácii, oddialiť prijatie eura, s výnimkou Slovinska a pravdepodobne Slovenska.
  • Rastúca hrozba inflácie v regióne už oddialila plány na prijatie eura v pobaltských krajinách a môže sa pridať k fiškálnym hrozbám jeho prijatiu na Slovensku v roku 2009.
  • Krajiny EÚ-8 musia využiť výhody vysokého rastu a vysporiadať sa s fiškálnymi a štrukturálnymi reformami. Ďalšími zostávajúcimi položkami reformnej agendy sú privatizácia a liberalizácia „strategických sektorov“ a investície o infraštruktúry.
  • V otázke pracovnej migrácie správa poukazuje na zvýšenú mobilitu pracovnej sily, vyvolanú otvorením trhov práce v niektorých krajinách EÚ-15. Podľa banky však „nemusia obávať zrušenia ostávajúcich reštrikcií pracovnej migrácie“. Správa tiež tvrdí: „Strach z masívneho príchodu pracovníkov a devastujúceho vplyvu na cieľové trhy práce sa neukázal ako reálny.“ Migrácia mala, naopak, pomôcť „udržať stabilný ekonomický rast“.