Transatlantická priepasť produktivity sa zmenšuje

Krátka správa

„Rast produktivity EÚ sa v roku 2006 priblížil k 1,5% (1,4% v eurozóne).“ Pre porovnanie, ekonomika USA rástla v rovnakom roku tempom 0,9%. V období 2007 – 2008 sa taktiež očakáva prognóza hovoriaca viac v prospech EÚ, hoci môže ísť o nižšie hodnoty rastu.

Americká ekonomika rástla predovšetkým v 90-tych rokoch, kedy za ňou tá európska výrazne zaostávala. Zbierané dáta od polovice roka 2005 však vypovedajú o značnom zotavení sa európskeho hospodárstva.

Správa pripisuje značný podiel na urýchlení rastu produktivity eurozóny predovšetkým zlepšeniu súkromného sektora v Nemecku. V roku 2006 rástla nemecká ekonomika tempom 2,7%, čím výrazne predbehla francúzsky rast. Francúzsko rástlo tempom 1,2%.

Čo sa týka krajín EÚ, ktoré sa nenachádzajú mimo eurozóny, predovšetkým stredoeurópske a východoeurópske nové členské krajiny zaznamenali vysoké tempo rastu. Napríklad Lotyšsko zaznamenalo rast 7,0%. Veľká Británia (2,0%) rástla o poznanie pomalšie, avšak stále rýchlejšie ako priemer eurozóny.

Aj napriek optimistickým číslam správa poukazuje na „zjavnosť, že štrukturálne a [..] trvalé zrýchlenie produktivity zostáva do tohto času stále nedostatočné.“

Priepasť v štrukturálnej produktivite USA a EÚ je odrazom slabej výkonnosti sektora služieb. Čiastočne sa to dotýka predaja a distribúcie obchodných a finančných retailových služieb, uvádza sa v správe Komisie.

Pretrvávajúca transatlantická priepasť má svoje konkrétne dôvody. Európa zaostáva v týchto aspektoch: menej efektívne využívanie ICT (informačných a komunikačných technológií), pomalšia adaptácia pracovných návykov a nedostatočné stimulovanie konkurencie.

Európa vďačí za povzbudzujúce výsledky tzv. sieťovému priemyslu, ktorý je tu oveľa rozvinutejší, ako je tomu v USA. Správa konštatuje, že úspechu tiež „dopomohli efektívne zisky spojené s úsilím o dereguláciu počas uplynulých dvoch dekád.“

Napĺňanie Lisabonskej stratégie má „rozhodujúcu dôležitosť“, konštatuje dokument. Cieľom Stratégie je do roku 2010 spraviť z EÚ najkonkurencieschopnejšiu poznatkovú ekonomiku vo svete. Nástrojmi sú zvyšovanie investícií do výskumu a rozvoja (R&D). Rovnako kľúčovým prvkom je tiež odstraňovanie zostávajúcich bariér stojacich ako prekážka plnému uplatňovaniu jednotného trhu.

„Európa potrebuje zostriť svoju konkurenčnú hranu, aby sa mohla tešiť ziskom z globalizácie v plnej miere. Zvyšovanie produktivity je len jednou z nevyhnutných podmienok pre zlepšovanie konkurencieschopnosti.“ Týmito slovami komentoval správu komisár Joaquín Almunia, ktorý je zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti.