Už to vypuklo… (v Bulharsku)

conan

Krátka správa

Začína nová kampaň „Bezpečnosť a prázdniny.“ Cieľovou skupinou sú bulharské deti a rodičia. Cieľom je podnietiť ich ku kritickému skúmaniu hračiek pred tým, než sa rozhodnú kúpiť si konkrétny výrobok. Ako už bolo naznačené, kampaň začala v Bulharsku.

„Cieľom tejto kampane je upriamiť pozornosť spoločnosti na tento problém a informovať o ňom,“ povedala komisárka Maglena Kuneva, zodpovedná za ochranu spotrebiteľa. Je to práve ona, ktorá je iniciátorkou tejto myšlienky.

Bulharsko je akýmsi laboratóriom. Ak sa kampaň v tejto komisárkinej rodnej krajine osvedčí, plánuje sa z jej rozšírením do všetkých 27 krajín Spoločenstva. Kuneva očakáva, že v takomto prípade sa do kampane zapoja predovšetkým národné organizácie bojujúce za ochranu spotrebiteľov, ktoré sa stanú hybnou silou informovanosti verejnosti.

Kampaň je zameraná predovšetkým na produkty dovážané z Číny. Tie v posledných rokoch zaplavujú európsky trh s tým, že nie vždy je jasný ich pôvod a informácia o ich zdravotnej nezávadnosti.

Mattel, americký výrobca hračiek, stiahol v lete viac ako 20 mil. kusov vlastných produktov z trhu, ktoré boli vyrobené v Číne. Práve tento krok bol silným impulzom pre vážnejšie zamyslenie sa a prijatie konkrétnych krokov zo strany európskych orgánov. Do diskusie v tom čase výrazne zasiahol aj Parlament so svojou rezolúciou. Do procesu jej tvorby sa vtedy aktívne zapojila aj slovenská poslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED), ktorá upozornila na viacero nedostatkov dovážaných hračiek (EurActiv 26/09/07). Komisárka Kuneva v tomto čase prisľúbila, že ešte do Vianoc spustí kampaň o bezpečnosti hračiek.

Diskusia o bezpečnosti dovážaných hračiek a iných tovaroch však nie je v Európe vonkoncom nová. Komisárka už v júli 2007 tlmočila európsky postoj čínskej delegácii: „Nemôžeme urobiť kompromis v otázke bezpečnosti spotrebiteľa.“ Narážala najmä na fakt, že Čína nebola do toho času schopná prevziať všetky technické a zdravotné normy výrobkov, na ktorých sa obe strany dohodli v roku 2006 (EurActiv 25/07/07).