V EÚ je každý šiesty pracujúci živnostníkom

 


Krátka správa:

Podľa údajov Eurostatu, štatistického orgánu Európskych spoločenstiev, je jeden zo šiestich pracujúcich v nefinančných podnikoch samostante činnou zárobkovou osobou (živnostníkom). Priemer pre EÚ je 16% (údaje za rok 2005) – 19% pracujúcich mužského a 11% pracovníčok ženského pohlavia.

Údaje vykazujú značnú regionálnu premenlivosť – najvyšší podiel živnostníkov je v južných štátoch EÚ – Grécku (32% zamestnaných v nefinančných podnikoch), Taliansku (29%), na Cypre (24%) a Portugalsku (21%).

Naopak, najnižší podiel živnostníkov ukazujú údaje z Lotyšska (7%), Estónska (8%), Dánska, Litvy a Slovinska (po 9%).

V krajinách V4 je situácia nasledovná: Česko (17,4%), Maďarsko (14,6%), Poľsko (14,2%) a Slovensko (15%), z toho v SR ide o 18,9% pracujúcich mužského a 8,2% ženského pohlavia v nefinančných podnikoch.

Najviac živnostníkov v EÚ-25 pracuje v stavebnom priemysle (25% z nich), v skupine tzv. na podnikanie sa vzťahujúcich služieb (23%) a v obchode (20%) a hoteloch a reštauráciách (19%).

V roku 2003 zamestnávali nefinančné podniky mikroveľkosti (menej než 10 zamestnancov) až 30% pracujúcich – najväčší podiel malo Taliansko (47%) a Poľsko (41%), najmenší v SR (13%) a Litve (18%).

Podniky strednej veľkosti zamestnávajú v SR 22% pracujúcich v nefinančných podnikoch, čo patrí spolu s Litvou (27%) a Lotyšskom (26%) k najvyššiemu podielu v únii.

Veľké podniky (250 a viac zamestnancov) predstavujú len zlomok nefinančných podnikov v EÚ (0,2%), no poskytujú v celioeurópskom priemere 33% pracovných miest. SR má najvyšší pomer osôb zamestnaných vo veľkých podnikoch spomedzi krajín EÚ-25 – 51%.